Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta Donji Agići-Rudine-Miska Glava-Prijedor, veza regionalnih puteva R-404, Blagaj-Budimllić-Japra i R-406, Tukovi-Stara Rijeka

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI REPUBLIKE
SRPSKE"
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 434-1-3-1-169/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI REPUBLIKE
SRPSKE"
Kontakt osoba: Milena Đurić
Adresa: Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401723780003
Telefon: 051334500
Faks: 051334545
Elektronska po{ta: mmihajlovic@putevirs.com
Internet adresa:www.putevirs.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija lokalnog puta Donji Agići - Rudine - Miska
Glava - Prijedor, veza regionalnih puteva R-404, Blagaj -
Budimllić - Japra i R-406, Tukovi - Stara Rijeka, L=4.000,00 m, š=
4,0 m
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija lokalnog puta Donji Agići - Rudine - Miska
Glava - Prijedor, veza regionalnih puteva R-404, Blagaj -
Budimllić - Japra i R-406, Tukovi - Stara Rijeka, L=4.000,00 m, š=
4,0 m
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
prema predmjeru radova
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Prijedor
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
u skladu sa TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
u skladu sa TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
u skladu sa TD
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
6.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 13.10.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 13.10.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka, Trg Republike Srpske
8/H
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti lično u JP "Putevi
RS" d.o.o. ili će biti dostavljena poštom na pismeni zahtjev
dobavljača uz dostavljanje dokaza o uplati novčane naknade od
50,00 KM u korist JP "Putevi Republike Srpske" d.o.o., na račun
br. 555-007-00063600-62 kod Nove banke Banja Luka, sa pozivom na
"TD - 089/14 lokalni putevi - Prijedor"
(A-14410-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: