Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji saobraćajnice u ul. Paromlinska (dionica ul. Nedima Filipovića do raskrsnice sa ul. Bugojanska) i rekonstrukciji dijela saobraćajnice u ul. Ćamila Sijarića i sa objektima

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

OPĆINA NOVO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-3-1-381/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Mensura Šabanović
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492133
Faks: 033492365
Elektronska po{ta: komunalno@novosarajevo.ba
Internet adresa:www.novosarajevo.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: NOVO SARAJEVO
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija saobraćajnice u ul. Paromlinska ( dionica ul. Nedima
Filipovića do raskrsnice sa ul. Bugojanska) i rekonstrukcije dijela
saobraćajnice u ul. Ćamila Sijarića i sa objektima
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sanaciju postojećih saobraćajnica sa novim slojem asfalta
predmetnih dionica ulica; Zamjenu, prelaganje i postavljanje
ivičnjaka, tamponiranje te asfaltiranje kolovoza, Izdizanje šibera,
slivnih rešetki,poklopaca šahtova i sl. te izgradnja objekata (zid) uz
saobraćajnicu
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
data u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
196.581,19
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Novo Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
13.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.10.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.10.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: sala za vjenčanje prizemlje Općina Novo Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se preuzima lično na adresi ul. Zmaja od
Bosne br. 55 Općina Novo Sarajevo uz priložen dokaz o uplati
naknade za preuzimanje iste koja iznosi 20 KM i uplaćuje se na žiro
račun Općine broj : 3380002210023628, kod UniCredit Bank. Kod
uplate na žiro račun potrebno je upisati u koloni za šifru općine 079
a za vrstu prihoda 722449.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mensura Šabanović
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033492133
Faks: 033492365
Elektronska po{ta: komunalno@novosarajevo.ba
Internet adresa:www.novosarajevo.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Fata Husejnović
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033492305
Faks: 033492194
Elektronska po{ta: husejnovicf@novosarajevo.ba
Internet adresa:www.novosarajevo.ba
(A-14896-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: