Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje građevinsko zanatskih radova na sanaciji oštećenja fasade (zapadno i sjeverno krilo), ravne terase na svečanom ulazu i dijela krova objekta A 001 u Ulici Hamdije Kreševljakovića broj 98 u Sarajevu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-3-1-590/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Mirza Čizmić tel. 033/286-543 i Mehmed Hrnjić
tel. 286-549,
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa:www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje građevinsko zanatskih radova na sanaciji oštećenja na
objektu MO BiH A001 u Sarajevu u Ulici Hamdije Kreševljakovića
broj: 98
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje građevinsko zanatskih radova na sanaciji oštećenja
fasade (zapadno i sjeverno krilo), ravne terase na svečanom ulazu i
dijela krova objekta A 001 u Ulici Hamdije Kreševljakovića broj:
98 u Sarajevu
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
iskazano u T.D.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
47.008,54
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Budžet insttucija BiH
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Aktuelni Izvod iz sudskog registra u relevantnom profesionalnom
ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu, a za
fizička lica uvjerenje nadležnog organa da mu je dozvola da se bavi
djelatnošću koja spada u predmet nabavke još uvijek važeća.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
a) da dostavi dokaz da dobavljaču nije blokiran ni jedan od
otvorenih transacijskih računa u zadnjih 12 mjeseci,
b) da je ukupan promet u posljednje 2 (dvije) godine (2012 i/ili
2013), odnosno od početka poslovanja u predmetnom
segmentu, ako je dobavljač registriran, odnosno počeo sa
radom prije manje od 2 (dvije) godine, bio iznad 100.000,00
KM.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) uspješno iskustvo po realiziranim ugovorima najmanje 2 (dva)
u predhodnih dvije (2) godine (2012.god. i/ili 2013.god.), čiji
su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na
predloženu nabavku.
b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije davaoca usluga i/ili
kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja i naročito
kvalifikacije lica, odnosno lica koja su odgovorna za pružanje
konkretnih usluga iz ove TD;
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
13.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.10.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.10.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo
(A-14675-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: