Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji skladišta za privremeno odlaganje otpada

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-3-1-337/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo
Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Kontakt osoba: SAĐIDA BOJIĆ
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751000
Faks: 033751575
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuKao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešćeKao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavkaNe
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja skladišta za privremeno odlaganje otpada
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja skladišta za privremeno odlaganje otpada po otvorenom
postupku broj: 10304-OP-020/14
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
111.269,49
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Hifzi Bjelavca 23, Azići, Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
16.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 23.10.2014. Vrijeme: 12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.10.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azići, zgrada EMR, soba 207, II sprat,
71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata novčane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od
20,00 KM se može izvršiti na račun broj: 1549212004441266
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
Za plaćanja unutar BIH, uplata se vrši na račun broj:
1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
Za plaćanja izvan BIH, uplata se vrši preko Raiffeisen bank d.d.
Sarajevo, snjift RZBABA2S,
na račun broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d.
Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije.
OPŠTE INFORMACIJE:
1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponuđač moraju biti
ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog lica ponuđača.
2. Priložena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana,
složena i označena.
3. Ponudu dostaviti u zapečaćenoj koverti poštom ili na protokol
Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i
do roka naznačenog u tački IV.4.
4. Na koverti uz punu adresu ponuđača obavezno naznačiti:
JAVNO NADMETANJE PO OTVORENOM POSTUPKU
BROJ: 10304-OP-020/14 Izgradnja skladišta za privremeno
odlaganje otpada PONUDA SA CIJENAMA NE OTVARATI
DO 23.10.2014. DO 13.30 SATI.
5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka neće se uzimati u
razmatranje.
6. Obavještenje ponuđača o rezultatima (Svi učesnici u javnom
nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu će biti
blagovremeno obaviješteni o rezultatimapostupka dodjele
ugovora u skladu sa odredbama člana 38. i člana 40. Zakona o
javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Sađida Bojić
(033/751-470) ili Emir Cokoja (033/751-556) za tehnička pitanja
Adnan Gačanović (033/751-527)
Adresa: Hifzi Bjelevca 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033751470
Faks: 033751499
Elektronska po{ta: s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Sađida Bojić
(033/751-470) ili Emir Cokoja (033/751-556) za tehnička pitanja
Adnan Gačanović (033/751-527)
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033751000
Faks: 033751575
Elektronska po{ta: s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Sađida Bojić
(033/751-470) ili Emir Cokoja (033/751-556) za tehnička pitanja
Adnan Gačanović (033/751-527)
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033751470
Faks: 033751499
Elektronska po{ta:s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(A-14888-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: