Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.12.2020. 08:48

(poništenje aukcije) Izvođenje radova za izgradnju 4 višeporodična stambena objekta u gradovima/opštinama Istočno Novo Sarajevo, Pale, Rogatica i Trebinje u okviru Regionalnog stambenog projekta - lot 2

Izvor: Akta.ba, 16.12.2020.

Vlada Republike Srpske

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RASELJENA LICA I MIGRACIJE     

PIU -jedinica za implementaciju

Regionalnog stambenog programa       

 

Broj: 26.04-020-1228-2151-12/20-VI

Datum: 16. 12. 2020

 

Na osnovu odredaba člana 69. stav 2. tačka d), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), u okviru realizacije Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja - BiH6; a na prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke datog u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 26.04-020-1228-2151-10/20-VI od 20.11.2020. godine, menadžer projekta po ovlaštenju direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

1.Poništava se dio postupka javne nabavke broj 06/20-VI-RSP: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata u gradovima/opštinama Istočno Novo Sarajevo, Pale, Rogatica i Trebinje (podjeljen u LOT-ove: LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 4), i to za LOT 2 - Izvođenje građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta (15 stanova) u opštini Pale.

2.Ova Odluka će se objaviti na web stranici Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije www.vladars.net, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14).

3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javna nabavka radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata u gradovima/opštinama Istočno Novo Sarajevo, Pale, Rogatica i Trebinje, podijeljena u više LOT-ova (LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 4), provedena je putem otvorenog postupka, objavljenog na Portalu javnih nabavki pod brojem 1388-1-3-48-3-47/20 od 31.8.2020. godine, i u Službenom glasniku BiH br. 55/20 od 4.9.2020. godine, a sve shodno Tenderskoj dokumentaciji pripremljenoj od strane ugovornog organa. Postupak javne nabavke predviđen je Planom javnih nabavki za 2020. godinu u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja BiH6, pod rednim brojem 06/20-VI-RSP. Procijenjena vrijednost javne nabavke po LOT-ovima (bez PDV-a): Lot 1-880.123,50 KM, Lot 2 -880.123,50 KM, Lot 3 - 880.123,50 KM, Lot 4-880.123,50 KM.

Postupak predmetne javne nabavke provela je Komisija za provođenje postupka javne nabavke radova, imenovana Odlukom broj: 26.04-020-1228-2151/20 od 24.9.2020. godine. Rok za dostavljanje ponuda bio je 24.9.2020. godine do 10:00 časova, dok je javno otvaranje ponuda izvršeno 24.9.2020. godine u 12:00 časova u prostorijama Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije. Komisija za provođenje postupka navedene javne nabavke je sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 26.04-020-1228-2151-10/20-VI od 20.11.2020. godine. Iz navedenog zapisnika utvrđeno je da je Komisija blagovremeno i pravilno otvorila ponude koje su u roku za dostavu ponuda pristigle kako slijedi:

1)Konzorcijum: "MARVEL" d.o.o. Istočno Sarajevo, „GRIJANJEINVEST" d.o.o. Pale, „ISKRA" d.o.o. Istočna llidža, „PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor; ponuda dostavljena za Lot 1,

2)Konzorcijum: "STANIŠIĆ" d.o.o. Pale, „BUK PROMET" d.o.o. Bijeljina, „GOLDEN HANDS" d.o.o. Pale; ponuda dostavljena za Lot 2,

3)Konzorcijum: "KONSTRUKTOR" d.o.o. Foča, „SIMING TRADE" d.o.o. Foča, „INSTALATER" d.o.o. Istočno Sarajevo, „TEHNOGRADNJA" d.o.o. Foča, „STARŠPED" d.o.o. Gacko; ponuda dostavljena za Lot 1 i Lot 3,

4)"RADIS" d.o.o. Istočno Sarajevo; ponuda dostavljena za Lot 1,

5)"GTR" d.o.o. Mostar; ponuda dostavljena za Lot 1, Lot 2 i Lot 4,

6)"JOKIĆ-INVEST" d.o.o. Zvornik; ponuda dostavljena za Lot 2 i Lot 3,

7)Konzorcijum: "EIMERGETIK" d.o.o. Banja Luka, „MG MIND" d.o.o. Mrkonjić Grad, „NEWSANATRON" d.o.o. Novi Grad, „TRI BEST" d.o.o. Banja Luka; ponuda dostavljena za Lot 4,

8)Konzorcijum: "EHTA-R" d.o.o. Derventa, „GEOKOP" d.o.o. Derventa, „MISTRADE" d.o.o. Gradiška, „2М GRUPA" d.o.o. Istočna llidža, „К-INEL" d.o.o. Istočno Sarajevo; ponuda dostavljena za Lot 1.

 

Za LOT 2 - Izvođenje građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta (15 stanova) u opštini Pale, Komisija je utvrdila sljedeće:

Nakon analize ponuda i provjere sadržaja i validnosti priložene dokumentacije, Komisija je konstatovala da ponude pristigle za LOT 2:1) Konzorcijum ponuđača "STANIŠIĆ" d.o.o. Pale, „BUK PROMET" d.o.o. Bijeljina, „GOLDEN HANDS" d.o.o. Pale, 2) ponuđač "GTR" d.o.o. Mostar i 3) ponuđač "JOKIĆ-INVEST" d.o.o. Zvornik, ne ispunjavaju uslove ugovornog organa propisane tenderskom dokumentacijom, u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 26.04-020-1228-2151-10/20-VI od 20.11.2020. godine.

Kako nijedna od primljenih ponuda u postupku javne nabavke 06/20-VI-RSP za LOT 2 nije prihvatljiva, primjenom odredaba člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Komisija za javnu nabavku dala je preporuku projekt menadžeru da se donese odluka o poništenju postupka predmetne javne nabavke 06/20-VI-RSP - za LOT 3: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta (15 stanova) u opštini Pale, u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja - BiH6.

S obzirom na to da nijedna od primljenih ponuda u postupku javne nabavke 06/20-VI-RSP za LOT 2 nije prihvatljiva, ispunjeni su uslovi za poništenje dijela predmetnog postupka javne nabavke (LOT 2), u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14).

Imajući u vidu naprijed navedeno, primjenom odredaba Zakona, prihvaćena je preporuka Komisije za javnu nabavku i odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa, u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od tri.

 

Dragan Juričević

Menadžer projekta

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: