Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.12.2020. 10:43

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na iluminaciji fasade Olimpijskog muzeja (Vila Mandić) i osvjetljenja stepeništa iz ul. Niže banje u Sarajevu

Izvor: Akta.ba, 20.11.2020.

Grad Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Kanton Sarajevo 

Grad Sarajevo

GRADONAČELNIK 

 

Broj: 01/04-11-4954-5/20 

Sarajevo, 20.11.2020.godine

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14) i člana 38. stav (1) Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 34/08 - Prečišćeni tekst) gradonačelnik Grada Sarajeva, donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

I

Poništava se postupak javne nabavke pokrenut Odlukom broj: 01/04-11-4954-1/20 od 28.09.2020. godine putem Konkurentskog zahtjeva, za javnu nabavku „Izvođenje radova na iluminaciji fasade Olimpijskog muzeja (Vila Mandić) i osvjetljenje stepeništa iz ulice Niže banje u Sarajevu, iz razloga jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ.

 

II

Odlukom broj: 01/04-11-4957-1/20 od 28.09.2020. godine, pokrenut je postupak javne nabavke Izvođenje radova na iluminaciji fasade Olimpijskog muzeja (Vila Mandić) i osvjetljenje stepeništa iz ulice Niže banje u Sarajevu, putem Konkurentskog zahtjeva.

Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je na portalu Agencije za javne nabavke broj: 1278-7-3- 208-3-39/20 od 30.09.2020. godine.

Sa portala Agencije za javne nabavke 15 (petnaest) ponuđača je preuzelo tendersku dokumentaciju. Na tendesku dokumentaciju ponuđač MALCOM d.o.o. Sarajevo je uložio žalbu.

 

Ured za razmatranje žalbi BiH, donio je Zaključak broj: JN2-03-07-1-2901-6/20 od 05.11.2020. godine, zaprimljen na protokol ugovornog organa dana 11.11.2020. godine, kojim se žalba ponuđača MALCOM d.o.o. Sarajevo, odbacuje kao neuredna. Nakon dostavljenog Zaključka od strane Ureda za razmatranje žalbi BiH, ugovorni organ je nastavio postupak javne nabavke.

 

Na protokol ugovornog organa zaprimljene su dvije ponude i to: Rasvjeta d.o.o. Sarajevo i Testingelektro d.o.o. Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana Rješenjem gradonačelnika broj:01/04-11-4957-2/20 od 28.09.2020. godine, izvršila je otvaranje ponuda dana 13.11.2020. godine.

Nakon otvaranja ponuda, izvršena je detaljna analiza prispjelih ponuda te je utvrđeno slijedeće.

 

1. Ponuda ponuđača ‘’Rasvjeta’’ d.o.o. Sarajevo nije prihvatljiva za ugovorni organ iz sljedećih razloga:

- Ponuda nije dostavljena u skladu sa tačkom 4.2 tenderske dokumentacije kojom je propisano da ponuda mora biti čvrsto uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje i umetanje listova, da ukoliko je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

 

se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, ako je ponuda izrađena od više dijelova, ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Ponuda ponuđača ‘’Rasvjeta ‘’ d.o.o. Sarajevo nije u cjelosti uvezana. Nije uvezano devet dijelova ponude numerisanih od broja 36 do 44. U sadržaju ponude nije navedeno od koliko dijelova se ponuda sastoji.

- Uvidom u Aktuelni izvod iz sudskog registra, Komisija je utvrdila da ponuđač ‘’Rasvjeta’’ d.o.o. Sarajevo, nije registrovan za izvođenje radova koji su predmet javne nabavke.

- Ponuđač ‘’Rasvjeta’’ d.o.o. nije dostavio tehnički list za svaku svjetiljku i dokaz o usaglašenosti proizvoda sa standardima, u originalu ili ovjerenoj kopiji, tačka 3.5.1. tenderske dokumentacije.

2. Ponuda ponuđača ‘’Testingelektro’’ d.o.o. Sarajevo nije prihvatljva za ugovorni organ iz sljedećih razloga:

- Ponuđač ‘’Testingelektro’’ d.o.o. nije dostavio tehnički list za svaku svjetiljku i dokaz o usaglašenosti proizvoda sa standardima, u originalu ili u ovjerenoj kopiji, tačka 3.5.1. tenderske dokumentacije.

- Ponuđena cijena u iznosu od 51.049,00, bez PDV-a, znatno premašuje osigurana sredstva u Budžetu, odnosno procijenjenu vrijednost nabavke koja iznosi 40.000,00 KM.

Komisija za javnu nabavku sačinila je zapisnik dana 16.11.2020. godine i dala preporuku gradonačelniku da se postupak poništi, iz razloga što nijedna ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Prihvatajući preporuku Komisije, gradonačelnik donosi ovu Odluka.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba putem ugovornog organa u roku od 5 (pet) dana.

 

Dostaviti: 

-ponuđačima 

-a/a

 

Gradonačelnik Grada Sarajeva

mr. Abdulah Skaka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: