Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.12.2020. 14:45

(pregovarački postupak) Izvođenje radova za adaptaciju i rekonstrukciju objeta Centra za autizam Tuzla

Izvor: Akta.ba, 14.12.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

 

Broj: 09/1-04-27540/20

Tuzla, 14.12.2020. godina

 

Broj javne nabavke: Nabavka broj:24/20 - Radovi iz Plana nabavki za 2020. godinu

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

NABAVKA RADOVA ZA ADAPTACIJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKTA

CENTRA ZA AUTIZAM TUZLA

PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

poziv za dostavljanje početne/inicijalne i konačne ponude

 

Tuzla, 14.12.2020. 

 

OPŠTI PODACI

1.         Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ:, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantonua

Adresa: Fra Grge Martića 8, 75 000 Tuzla

IDB/JIB: 4209420450002

Telefon: 035/369-335 Faks: 035/369-355

E-mail mrspp@tk.kim.ba

Web adresa: www.vladatk.kim.ba

 

2.         Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Nurdin Muhamedbegović

Telefon: 061 178 245; 035 369 432;

fax. 035 369-355

e-mail: mnurdin@tk.kim.ba

 

3.         Popis privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa

Nema privrednih subjekata sa kojima na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14) ugovorni organ ne može zaključivati ugovor.

 

4.         Redni broj nabavke

Broj nabavke: Nabavka broj 24 - iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu broj: 09/1-11-1791/20 od 28.01.2020. godine.

 

5.         Podaci o postupku javne nabavke

a)         Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objave obavještenja

b)         Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 64.000,00 KM (slovima: šesdesetčetirihiljade KM 00/100, tj. sa obračunatim PDV-om iznosi 75.000,00 KM (slovima: sedamdesetpethiljada KM 00/100).

c)         Vrsta ugovora o javnoj nabavci: radovi

d)         Period na koji se zaključuje ugovor: 30 dana.

 

PODACI O PREDMETU NABAVKE

 

6.         Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji objeta Centra za autizam Tuzla.

Sredstva za 2020. godinu planirana su u Budžetu Tuzlanskog kantona. Šifra JRJN:

Građevinski radovi na centru za dnevnu brigu: 45215221-2

 

7.         Podjela na lotove: NE

 

8.         Količina predmeta nabavke

Detaljan opis robe i radova koje su predmet nabavke, dati su u prilogu tenderske dokumentacije ANEKS 3.

 

9.         Sjedište i mjesto gradnje:

Mjesto gradnje, Bukinje Tuzla

 

10.       Rok izvršenja radova

Početak gradnje odmah poslije potpisivanja Ugovora sa Ponuđačem. Rok završetka radova 30 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

 

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

 

11.       Uslovi za kvalifikaciju

11. 1. Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

a)         U krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b)         Nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c)         Je ispunio obaveze sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d)         Je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

11.2.     U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti izjavu, popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (notar ili nadležna općinska služba) koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, ili originale ili ovjerene kopije uvjerenja kojima dokazuje ispunjavanje uslova obuhvaćenih izjavom, ne starije od 3 mjeseca od dana dostavljanja ponude.

Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana krajnjeg roka za predaju ponude.

11.3.     Ponuđač koji bude odabran, a dostavio je samo izjavu, dužan je u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije uvjerenja kojima dokazuje ispunjavanje uslova obuhvaćenih izjavom, ne starije od 3 mjeseca od dana dostavljanja ponude. Ponuđač u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a)         Potvrdu Suda u BiH i potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica odnosno kandidata/ponuđača da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b)         Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran kandidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka

likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c)         Potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d)         Potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Dokaze o ispunjavanju uslova Ponuđač je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne mogu biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

11.4. U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršava svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

 

12.       Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

12.1.     Aktuelni izvod iz Sudskog registra kojim se dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, koji može biti obična kopija, ali koji ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci od dana dostavljanja ponude.

12.2.     Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju potvrđivati da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu.

12.3.     Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, da se posebno značajni nedostaci ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora i da su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

12.4.     U slučaju da se u ponudi ne dostave dokumenti koji dokazuju ispunjavanje navedenih uslova za kvalifikaciju ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća u postupku javne nabavke.

 

PODACI O PONUDI

 

13.       Sadržaj ponude i način pripreme ponude

13.1. Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

13.2.     Ponuda mora sadržavati:

a)         Popunjen sadržaj ponude (ANEX-1);

b)         Obrazac za ponudu (ANEX-2);

c)         Obrazac za cijenu ponude (ANEX-3);

d)         Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14) (ANEX-4);

e)         Aktuelni Izvod iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti;

f)          Nacrt Ugovora - (ANEX-5).

13.3.     Početna ponuda mora sadržavati najmanje:

a)         Obrazac za ponudu (ANEX-2)

b)         Popunjen predmjer i predračun radova sa cijenama početne ponude (ANEX-3)

13.4.     Konačna ponuda mora sadržavati najmanje:

a)         Obrazac za ponudu (ANEX-2)

b)         Popunjen predmjer i predračun radova sa cijenom konačne ponude (ANEX-3)

c)         Popunjen nacrt ugovora

 

14. Način dostavljanja ponuda

14.1.     Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

14.2.     Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

Tuzlanski kanton, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povrtatak Adresa: Rudarska 57, 75 000 Tuzla PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA „NE OTVARAJ"

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede naziv, adresu i mjesto ponuđača. Isto se odnosi i ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača.

14.3.     Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Original i kopija ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani sa numerisanim stranicama. Bitno je istaći da je suština čvrstog uvezivanja ponuda da se pokuša osigurati da se ponuda ne „rasipa" odnosno da se stranice ponude ne mogu izvlačiti ili mijenjati. U skladu sa stavom Agencije za javne nabavke BiH pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom. Pod čvrstim uvezom se ne podrazumijeva uvez spiralno, ponuda dostavljena u plastičnoj fascikli, uvezana klamericom ili neki sličan način koji omogućava nesmentano mijenjanje stranice ponude. U slučaju da ponuđač uveže ponudu na jedan od navedenih načina, uvez mora biti dodatno osiguran jemstvenikom. Što se tiče kopija ponude, navedene trabaju biti uvezane na način da osiguravaju da se listovi ponude ne rasipaju (kao što je naprijed navedeno) te obzirom da se radi o kopiji ponude nije potrebno osiguranje jemstvenikom. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

14.4.     Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

14.5.     Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

14.6 U slučaju da ponudu dostavlja zastupnik odnosno, grupa ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju ponuđača ili grupu ponuđača u toku postupka.

 

15.       Način dostavljanja dokumenata

Ponuđač je obavezan dostaviti samo original ponudu.

Dopuštenost dostave alternativnih ponuda Nije dopušteno dostavljanje alternativnih ponuda.

 

16.       Obrazac za cijenu ponude

16.1.     Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude - Anex 3, u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

16.2.     Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.

 

17.       Način određivanja cijene ponude

17.1.     Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude - Anex 3 u tenderskoj dokumentaciji. Cijena ponude je nepromjenjiva.

17.2.     U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a) i ukupnu cijenu sa PDV-a i popustom.

 

 

18.       Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

 

19.       Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda.

Strani ponuđač koji u Bosni i Hercegovini nema sjedište ni stalnu poslovnu jedinicu, dužan je u ponudi navesti PDV zastupnika u Obrascu za ponudu u skladu sa članom 13. Zakona o PDV-u.

 

21.       Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

22.       Rok važenja ponude

22.1.     Ponude važe 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

22.2.     U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

22.3.     Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

 

OSTALE INFORMACIJE

 

23.       Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda Ponude se dostavljaju na adresu:

Tuzlanski kanton, Ministarstva za rad, socijalnu polituku i povratak na adresi

Rudarska 57, 75 000 Tuzla

Inicijalna ponuda:

Datum i vrijeme do kada se primaju ponude: 21.12.2020. godine do 11:00 sati.

Konačna ponuda:

Datum i vrijeme do kada se primaju ponude: 23.02.2020.godine do 11:00 sati.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

 

24.       Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ponude će se otvarati u prostorijama

Ministarstva za rad, socijalnu polituku i povratak na adresi Fra Grge Martića 8, 75 000 Tuzla.

-           Vrijeme otvaranja inicijalne ponude: utorak 21.12.2020. godine u 11:30 sati

-           Pregovori se održavaju odmah nakon otvaranja inicijalne ponude u 12:00 sati

-           Vrijeme otvaranja konačne ponude: četvrtak 23.02.2020. godine u 11.30 sati.

 

25.       Nacrt ugovora

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti potpisan i ovjeren Nacrt ugovora.

 

OSTALI PODACI

 

26.       Garancija za ozbiljnost ponude

Garancija za ozbiljnost ponude se ne traži.

 

27.       Garancija za uredno izvršenje ugovora

Garancija za uredno izvršenje ugovora se ne traži.

 

28.       Obilazak mjesta lokacije

Ukoliko je za pripremu ponude neophodno izvršiti obilazak mjesta ili lokacije izvršenja radova zainteresirani ponuđač to može učiniti svakim radnim danom od 9h do 15h. Sve troškove obilaska snose ponuđači.

 

29. Podugovaranje

29.1.     U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču.

29.2.     Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača.

29.3.     Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost (npr. po prijemu zahtjeva ugovorni organ je uradio određene provjere i utvrdio da je podugovarač dužnik po osnovu PDV-a).

29.4.     U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

 

30.       Rok za donošenje odluke o izboru

30.1.     Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

30.2.     Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke putem fax-a ili e-mailom.

 

31.       Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

31.1. Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču će se vršiti žiralno u roku od 30 dana od dana prijema fakture za realizovani ugovor ponuđača, odnosno podugovarača, koji je dostavljen u ponudi, odnosno u ugovoru o podugovaranju.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

32.       Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

32.1.     Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

Zbog hitnosti tenderska dokumentacija će se uputiti na e- mail ponuđača sa kojim je potpisan osnovni ugovor.

32.2.     Tenderska dokumentacija se objavljuje na web stranici TK (Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak)

 

33.       Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

33.1.     Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 14. tenderske dokumentacije, i to:

Tuzlanski kanton, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Rudarska 57, 75 000 Tuzla.

 

PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA IZMJENA/DOPUNA PONUDE „NE OTVARAJ"

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede naziv, adresu i mjesto ponuđača/grupe ponuđača.

33.2.     Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

33.3.     Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

 

34.       Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske ponuđene cijene

34.1.     Ugovorni organ će izvršiti provjeru računske ispravnosti ponude. Ugovorni organ će ispraviti računske pogreške u obrascu za cijenu ponude i obrascu ponude, te uputiti zahtjev ponuđaču za prihvatanje ispravke računske pogreške i naznačiti koji dio ponude je ispravljen kao i novu cijenu ponude koja je proizašla nakon ispravke. Odgovor ponuđača na zahtjev za prihvatanje ispravke je sastavni dio zapisnika o ocjeni ponude. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje.

34.2.     U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH", broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

34.4.     Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavijestiti ponuđača u pismenoj formi.

34.5. U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti pružiti uslugu po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

 

35. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana zaprimanja Odluke o dodjeli ugovora po Obavještenju o nabavci, kojeg je objavilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

 

PRILOZI / ANEKSI

1.         Popunjen sadržaj ponude (ANEX-1);

2.         Obrazac za ponudu (ANEX-2);

3.         Obrazac za cijenu ponude (ANEX-3);

4.         Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14) (ANEX-4);

5.         Nacrt Ugovora - (ANEX-5);

 

DPo ovlaštenju sekretar Ministarstva

Iljkić Anto, dipl. pravnik

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: