Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.12.2020. 08:43

(poništenje aukcije) Izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Općini Foča Ustikolina, u okviru Projekta CEB II Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013) , 05/20-CEB II Pod-projekt 092 CON

Izvor: Akta.ba, 23.12.2020.

Bosna i Hercegovina

Bosnia and Herzegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

Projekat CEB II - "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD1789

(2013)" koje implementira PIU FBiH

 

Broj: 04-36-1-2053-1596/13 

Datum: 15.12.2020.godine

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka e) i člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), federalni ministar donosi:

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke za Izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Općini Foča Ustikolina, u okviru Projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)", 05/20-CEB II Pod-projekt 092 CON, na osnovu člana 69. stav (2) tačka e). Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj:39/14).

 

Član 2.

Odluka Stupa na snagu danom donošenja i objavit Će se na web-stranici Ugovornog organa (www.fmroi.gov.ba) istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj:39/14).

 

Obrazloženje 

Postupak javne nabavke Izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Općini Foča Ustikolina, u okviru Projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)", 05/20-CEB II Pod-projekt 092 CON, u okviru Projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)" koji implementira PIU FBiH, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 04-36-1-2053-1521-1/13 od 07.09.2020. godine.

Javna nabavka je planirana u Anexu Plana javnih nabavki za 2020. godinu, za projekat CEB ll-PIU FBiH, koji je objavljen na web stranici Ugovornog organa (www.fmroi.gov.bau skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj:39/14). Javna nabavka je sprovedena Otvorenim postupkom u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH",broj: 39/14).

Obavještenje o nabavci broj: 668-1-3-81-3-113/20 je objavljeno na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.badana 16.09.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem Ugovornog organa, broj: 04-36-1-2053-1521-2/13 od 07.09.2020. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda odgovornoj osobiZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, kao i Preporuku o poništenju postupka javne nabavke.

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija u skladu sa Zakonom, blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje dostavljenih ponuda i njihovu ocjenu, o čemu je sačinila odgovarajući Zapisnik, u kojem je utvrđeno slijedeće:

U tabeli br. 1, u skladu sa provedenim postupkom iz člana 1. ove Odluke, svoje ponude dostavili su slijedeći ponuđači:

RB

Naziv i sjedište ponuđača

Datum i vrijeme zaprimanja ponude

Ukupna cijena ponude u KM (bez PDV-a)

Popust na cijenu ponude u KM (bez PDV-a)

Ukupna cijena ponude sa popustom u KM (bez PDV-a)

1.

GPD DRINA d.d. Goražde

21.10.2020. godine u 08:25h

1.099.935,62 KM

0%

1.099.935,62 KM

2.

Konstruktor d.o.o. Foča

21.10.2020. godine u 08:55h

981.613,32 KM

0%

981.613,32 KM

3.

GTR d.o.o. Mostar

21.10.2020. godine u 08:05h

1.091.638,44 KM

0%

1.091.638,44 KM

4.

Konzorcij Kaja Company d.o.o. Goražde i Senigor d.o.o. Sarajevo

21.10.2020. godine u 08:05h

1.083.089,81 KM

122.855,00 KM

960.234,81 KM

Konstatovano je:

da su ukupno dostavljene 4 (četiri) ponude, da su blagovremeno zaprimljene 4 (četiri) ponude, da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda i

da sve blagovremeno dostavljene ponude u postupku nabavke ispunjavaju formalno - pravne ustove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i odredbama tenderske dokumentacije Ugovornog organa.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj:39/14) i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Svi članovi Komisije sa pravom glasa koristili su tabelu za tehničku evaluaciju, kako bi procijenili ispunjenost tehničkih uslova propisanih tenderskom dokumentacijom u okviru ponuda koje ispunjavaju formalne uslove.

U procesu tehničke evaluacije ponuda, a na osnovu uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije vezanih za oblik, sadržaj i potpunost ponude, ustanovljeno je da ponuda Konzorcij Kaja Company d.o.o. Goražde i Senigor d.o.o. Sarajevo ne ispunjava uslove date u tenderskoj dokumentaciji:

1) Ponuda ponuđača Konzorcij Kaja Company d.o.o. Goražde i Senigor d.o.o. Sarajevo, odbacuje se na osnovu člana 68. stav 4), tačka i) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14) jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije tražene Aneksom 2 (Obrazac za ponudu). Komsija za javnu nabavku je uvidom u Aneks 2 (Obrazac za ponudu) konstatovala da je u istom kao lice ovlašteno lice da predstavlja ponuđača naveden gdin. Eldis Kajević, i da rubrika koja treba da sadrži potpis ovlaštene osobe nije potpisana.

Pregledom navedene ponude Komisija je utvrdila da je u Aktuelnom izvodu iz sudskog registra Općinskog suda u Goraždu za ponuđača Kaja - Company d.o.o. Goražde od 19.10.2020. godine, kao lice ovlašteno za zastupanje subjekta bez ograničenja naveden samo direktor gdin. Ismet Kajević, nadalje uvidom u Aktuelni izvod iz sudskog registra Općinskog suda u Sarajevu od 04.09.2020. godine kao lice ovlašteno za zastupanje subjekta bez ograničenja naveden samo direktor gdin. Senad Islam, te da ponuda sadrži i Specijalnu punomoć od 12.05.2020.godine, za gdina. Osmanović Nevzeta kojom je isti ovlašten da neograničeno zastupa ponuđača Senigor d.o.o. Sarajevo.

Obzirom da je članom 58. stav 1. tačka g) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14) propisano da potpis podnosioca ponude ili ovlaštenog lica na osnovu punomoći koja u tom slučaju mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj kopiji, Komisija je konstatovala da ponuda ne sadrži punomoć za gdina. Eldisa Kajevića koji je naveden u Aneksu 2 (Obrazac za ponudu), te isti nije ovlašten da može preuzimati prava i obaveze u konkretnom postupku javne nabavke.

Uvidom u navedeni Aneks 2 utvrđeno je da u rubrci potpis ovlaštene osobe nedostaje traženi potpis, te obzirom da je postupak javne nabavke strogo formalni postupak, te da svako pogrešno popunjavanje ili nepopunjavanje izjava, obrazaca ili njihovog obaveznog dijela, a koje je kao takve propisala Agencija za javne nabavke BiH ili Ugovorni organ, čini povredu postupka.

2) Ponuđač Konzorcij Kaja Company d.o.o. Goražde i Senigor d.o.o. Sarajevo, nije kvalifikovan iz razloga jer

ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio validne dokaze o uredno izvršenim ugovorima za podtačku 8.4.1. Tehnička i profesionalna sposobnost (član 49. ZJN-a) Tenderske dokumentacije.

Uvidom u ponudu ponuđača Konzorcij Kaja Company d.o.o. Goražde i Senigor d.o.o. Sarajevo utvrđeno je da ponuđač u cilju dokazivanja ispunjenosti uslova iz navedene tačke tenderske dokumentacije dostavio potvrdu o uredno izvršenim ugovorima od Udruženja za blagostanje ,,UB" Sarajevo, broj: 23-04/19 od 11.04.2019.godine, u kojoj je navedeno da su sa firomom Kaja Company d.o.o. Goražde sklopili ugovor o realizaciji projekta izgradnje džamije u Bačicima. Komisija je uvidom u dostavljenu ponudu utvrdila da ista ne ne sadrži vrijednost navedenog ugovora, te ne ispunjava sve elemente potvrde tražene tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Konzorcij Kaja Company d.o.o. Goražde i Senigor d.o.o. Sarajevo kao dokaz za ispunjavanje uslova iz podtačke 8.4.1. tenderske dokumentacije dostavio je i potvrdu izdatu od firme Dekonta a.s. iz Češke u kojoj je navedeno da potvrđuju podugovaranje sa kompanijom Kaja Company d.o.o. Goražde, za izvođenje građevinskih radova pri izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda u Goraždu te da je projekat još uvijek u fazi realizacije. Komisija je uvidom u dostavljenu ponudu utvrdila da ista ne ne sadrži vrijednost navedenog ugovora, te ne ispunjava sve elemente potvrde tražene tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač Konzorcij Kaja Company d.o.o. Goražde i Senigor d.o.o. Sarajevo kao dokaz za ispunjavanje uslova iz podtačke 8.4.1. tenderske dokumentacije dostavio je i potvrdu izdatu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, broj:06-14-25421-2/19 od 25.02.2019. godine, u kojoj je navedeno da je firma Senigor d.o.o. Sarajevo u periodu 2019. godine zaključio Ugovor sa Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo, za javnu nabavku građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije na iznos od 999.506,00 KM, koja ne ispunjavaja sve elemente potvrde tražene tenderskom dokumentacijom jer se odnose na nabavku građevinskog materijala, odnosno nisu u skladu sa predmetnom nabavkom i specifikacijama koji su sastavni dio tenderske dokumentacije.

U skladu sa gore navedenim Komisija je konstatovala da ponuda ponuđača Konzorcij Kaja Company d.o.o. Goražde i Senigor d.o.o. Sarajevo, ne ispunjava i uslov tenderske dokumentacija iz podtačke 8.4.1. kojim je traženo da: vrijednost jednog izvršenog ugovora mora biti minimalno 400.000.00 KM bez obračunatog PDV-a.

- U tabeli br. 2 dat je pregled i izvršeno je rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu za izbor ponude „najniža cijena", uz uvažavanje preferencijalnog tretmana domaćeg kako slijedi:  

RB

Naziv ponuđača

Cijena iz obrasca ponude bez popusta i bez PDV-a

Popust

Ukupna cijena nakon računske provjere (sa popustom i bez PDV-a)

Umanjenje cijene u svrhu poređenja domaćih ponuda primjenom preferencijalnog faktora od 30%

Ponuđena cijena (sa popustom i bez PDV-a) nakon primjene preferencijalnog tretmana domaćeg

1.

Konstruktor d.o.o. Foča

981.613,32 KM

0%

981.613,32

KM

294.501,99 KM

687.111,33 KM

2.

GPD DRINA d.d. Goražde

1.099.935,62 KM

0%

1.099.935,62

KM

329.980,68 KM

769.954,94 KM

3.

GTR d.o.o. Mostar

1.091.638,44 KM

0%

1.100.547,44

KM

330.172,33 KM

770.375,11 KM

Ponude ponuđača Konstruktor d.o.o. Foča, GPD DRINA d.d. Goražde i GTR d.o.o. Mostar prihvatljive su za Ugovorni organ, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom na propisan način te su iste dalje bile predmet provođenja postupak nabavke uz korištenje sistema E-aukcije za kriterij cijene „najniža cijena", kako slijedi:

Podaci o provedenoj e-aukciji: 

Broj postupka: 668-1-3-81/20

Datum i vrijeme zakazivanja e-Aukcije: 29.10.2020.10:21:53 Vrsta postupka: Otvoreni postupak Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena

Naziv predmeta ugovora: CEB II - Izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Općini Foča Ustikolina, u okviru Projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)", 05/20-CEB II Pod-projekt 092 CON;

6. Početna       rang lista ponuđača    koji su pozvani učestvuju u

R.br.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Početna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1.

Konstruktor d.o.o. Foča

4401412270001

981.613,32 KM*

1.

2.

GPD DRINA d.d. Goražde

4245021800004

1.099.935,62 KM*

2.

3.

GTR d.o.o. Mostar

4227184360003

1.100.547,44 KM*

3.

 

7.         TokE-aukciie

Period trajanja e-Aukcije Početak: 02.11.2020.10:00:00 Završetak: 02.11.2020.10:10:00

Konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji:

R.br.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Početna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1.

Konstruktor d.o.o. Foča

4401412270001

981.613,32 KM*

1.

2.

GPD DRINA d.d. Goražde

4245021800004

1.099.935,62 KM*

2.

3.

GTR d.o.o. Mostar

4227184360003

1.100.547,44 KM*

3.

Uvidom u Izvještaj nakon provedene e-aukcije. Komisija je ustanovila daje najpovoljniji ponuđač Konstruktor d.o.o. Foča sa cijenom ponude u iznosu od 981.613,32 KM bez PDV-a, koja znatno prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, obzirom da je procijenjena vrijednost nabavke iznosi 800.500,00 KM bez PDV-a.

Komisija se dopisom broj: 04-36-1-2053-1558-2/13 obratila ugovornom organu za mogućnost obezbjeđenja dodatnih sredstava za predmetnu nabavku.

Projekt menadžer je uputio Komisiji za javnu nabavku dopis broj: 04-36-1-2053-1558-3/13 od 14.12.2020.godine u kojem je navedeno da je nakon izvršene analize utvrđeno je da je Ugovorni organ već iskoristio raspoloživa nepredviđena sredstva pri objavi tendera za izvođenje radova za Otvoreni postupak javne nabavke te shodno navedenom, obavještavaju Komisiju za javne nabavke da Ugovorni organ u ovom trenutku nije u mogućnosti osigurati dodatnih 181.113,30 KM za zaključivanje ugovora.

 

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, primjenom člana 69. Stav I) tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni gtasnik BiH" broj: 39/14), odlučeno je kao u članu I. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača koji je učestvovao u postupku nabavke može izjaviti žalbu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

MINISTAR 

dr.sci. Edin Ramić

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: