Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.01.2021. 12:25

(poništenje aukcije) Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova sa djelimičnom isporukom materijala – Izgradnja KB i TS Bjelaj 4, Bosanski Petrovac

Izvor: Akta.ba, 04.01.2021.

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

 

Sarajevo, 28.12.2020.godine

Broj: 03-38035/20

 

Na osnovu članova 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka e) i 70. stav (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, članova 72. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka e), 73. stav (6) i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO - 5155/15 - 52/5.1. od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine i člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, don

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke radova

 

Član 1.

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke radova, proveden po Otvorenom postupku, broj: OP 40-EDB/2020 - Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala - izgradnja KB i TS „Bjelaj 4“, Općina Bosanski Petrovac, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Bihać, jer je cijena jedine prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, a sve u skladu s članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH. („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14).

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija”, Bihać da u roku od tri dana a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđaču koji je blagovremeno dostavio ponudu i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje

Otvoreni postupak javne nabavke radova, broj: OP 40-EDB/2020 - Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala - izgradnja KB i TS „Bjelaj 4“, Općina Bosanski Petrovac, za potrebe Podružnice ,,Elektrodistribucija“ Bihać je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova i imenovanju Komisije za nabavku, broj: 03-2-63-34620/2020 od 10.11.2020. godine i 03-2-63-35620/2020 od 18.11.2020. godine.

Tenderska dokumentacija i Obavještenje o nabavci su objavljeni na portalu javnih nabavki dana 13.11.2020. godine pod brojem: 1421-1-3-188-3-194/20 i 18.11.2020. godine pod brojem: 1421-1-3-188-8-195/20.

Tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke “e-nabavka“ je preuzelo 12 (dvanaest) privrednih subjekata (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije na dan 08.12.2020. godine).

Rok za prijem ponuda je bio 08.12.2020. godine do 13:00 sati, a javno otvaranje ponuda je obavljeno 08.12.2020. godine u 14:00 sati.

 

U krajnjem roku za dostavu ponuda, ponudu je dostavio ponuđač:

1. DOO „Elektro montaža” Ključ 18.601,70 KM (bez PDV-a)

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: 03-2-63-34620/2020 od 10.11.2020. godine i 03-2-63-35620/2020 od 18.11.2020. godine, je izvršila javno otvaranje, pregled i ocjenu jedine blagovremeno primljene ponude i utvrdila da ponuda ponuđača DOO „Elektro montaža“ Ključ zadovoljava sve uslove tenderskog dokumenta i ocijenjena je prihvatljivom.

U skladu sa obavještenjem o nabavci i objavljenom tenderskom dokumentacijom ugovorni organ je predvidio provođenje e-aukcije putem portala Agencije za javne nabavke, koja nije provedena jer je u postupku nabavke prihvatljiva samo jedna ponuda, a što je u skladu sa članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e- aukcije (“Službeni glasnik BiH”, broj: 66/16).

Ukupna ocjena ponuda - izbor najpovoljnijeg ponuđača prema zahtjevima i postupku ocjenjivanja datih u tenderskom dokumentu:

 

Naziv ponuđača i sjedište

Iznos ponude bez PDV-a (KM)

Osvojena pozicija

DOO „Elektro montaža“ Kljuć

18.601,70

1

 

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke iznosila je 15.500,00 KM (bez PDV-a), a cijena jedine primljene prihvatljive ponude iznosi 18.601,70 KM (bez PDV-a) i ista premašuje planirana sredstva za 3.101,7 KM ili cca 20,01 %.

Komisija za nabavku je predložila da se Otvoreni postupak javne nabavke radova, broj: OP 40-EDB/2020 - Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala - izgradnja KB i TS „Bjelaj 4“, Općina Bosanski Petrovac, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija“, Bihać, okonča poništenjem jer je cijena jedine prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, a sve u skladu s članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14).

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Dostavljeno:

Ponuđaču

Co: 03-2-222; 03-2-6; 03-2-63; a/a 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: