Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.01.2021. 09:52

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na ugradnji opreme za emitiranje digitalnog signala za JP Radio Usora

Izvor: Akta.ba, 08.12.2020.

Općina Usora

Broj: 02-19-108-3/20 Dana, 8. 12. 2020. godine

 

Na temelju članka 70. stavak (1), (3) i (6), te članka 69. stavak (2), točka e). Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 39/14), provedene procedure JNR postupkom konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za projekt: „Nabava i ugradnja opreme za emitiranje digitalnog signala za JP Radio Usora", Općina Usora", broj: 02-19-108/20 od 26.11.2020. godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj 02-19-108-2/20 od 7.12.2020. godine i članka 107. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj 5/17), Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

 

I.

Prihvata se Preporuka Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-19-108-2/18 od 20.09.2018. godine. te se poništava postupak javne nabave za izbor izvođača radova na projektu „Nabava i ugradnja opreme za emitiranje digitalnog signala za JP Radio Usora", Općina Usora", broj: 02-19-108/20 od 26.11.2020. godine.

 

II.

 

Ova Odluka objavit će se na web stranici www.usora.com, istovremeno sa upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 39/14).

 

III.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave sukladno članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 39/14).

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj 02-19-108/20 od 26.11.2020. godine. Javna nabava je provedena sukladno Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za projekt: „Nabava i ugradnja opreme za emitiranje digitalnog signala za JP Radio Usora", Općina Usora". Procijenjena vrijednost javne nabave bez uračunatog PDV-a je 62.500,00 KM. Obavijest o nabavi objavljena је na Portalu javnih nabavi dana 26.11.2020. godine, pod brojem: 7157-3-11-3-12/20. Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano Rješenjem 02-19-113/20 od 4.12.2020. godine dostavilo је dana 7.12.2020. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 02-19-108-2/20 od 7.12.2020. godine sa preporukom daljnjeg postupanja u postupku predmetne javne nabavke.

 

U postupku је utvrđeno da је Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

-              da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna) .

 

-              da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda kako slijedi:

 

R.br.

Br. protokola ugovornog tijela i vrijeme zaprimanja ponude

Naziv ponuditelja

1

2

3

1.

02-19-56/20 od 7.12.2020. god. u 11:50 sati

„SIGNAL" doo Teslić

 

Uvidom u dostavljenu ponudu Ponuditelja, Povjerenstvo je prilikom evaluacije utvrdilo kako je ponuda ponuditelja „SIGNAL" doo Teslić, kao jedina zaprimljena, nepotpuna iz razloga što uz ponudu nije dostavljena Izjava o namjeri podugovaranja tražena točkom 17. tenderske dokumentacije.

 

Obzirom da u postupku javne nabave na adresi ugovornog organa, u za to predviđenom roku, nije zaprimljena niti jedna ponuda koja ispunjava kriterije tražene tenderskom dokumentacijom, Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave je putem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj 02-19-108-2/20 od 7.12.2020. godine odgovornoj osobi u Ugovornom organu predložilo okončanje postupka javne nabave poništenjem, iz navedenih razloga a temeljem odredbi iz članka 69. stavak 2, točka (d), Zakona o javnim nabavama .

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja tе оcjenu prispjelih ponuda, sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovoditelj ugovornog tijela nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili temelj za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu. U postupku je оcijenjeno dа је Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo, te је temeljem članka 69, stavak (2), točka e). i članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) , odlučeno kao u izreci.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijama ove odluke.

 

OPĆINSKI NAČELNIK Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: