Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2022. 13:41

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na izgradnji biciklističke staze na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo poddionica od VI transverzale do razgraničenja sa općinom Novo Sarajevo

Izvor: Akta.ba, 13.05.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

GRADONAČELNIK

Broj: 01/04-11-1099-3/22 Sarajevo, 13.05.2022. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka e) i člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 39/14) i člana 38. stav (1) Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 34/08-Prečišćeni tekst), gradonačelnik Grada Sarajeva donosi:

 

ODLUKU 

o poništenju postupka javne nabavke

 

I

Poništava se postupak javne nabavke pokrenut Odlukom broj: 01/04-11-1099-1/22 od 12.04.2022. godine putem Otvorenog postupka za javnu nabavku „Izvođenje radova na izgradnji biciklističke staze na teritoriji Općine Novi Grad Sarajevo, poddionica od VI transverzale do razgraničenja sa Općinom Novo Sarajevo”, iz razloga što cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Odlukom broj: 01/04-11-1099-1/22 od 12.04.2022. godine, pokrenut je postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji biciklističke staze na teritoriji Općine Novi Grad Sarajevo, poddionica od VI transverzale do razgraničenja sa Općinom Novo Sarajevo, u postupku provođenja javne nabavke putem Otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu Agencije za javne nabavke broj: 1287-1-3-41-3- 78/22dana 18.04.2022. godine a sažetak obavještenja o nabavci objavljenje u Službenom glasniku BiH broj: 25/22 od 22.04.2022. godine.

Sa portala Agencije za javne nabavke, tendersku dokumentaciju je preuzelo 10 ponuđača.

U određenom roku za dostavljanje ponuda na protokol ugovornog organa zaprimljena je samo jedna ponuda i to ponuda ponuđača Dinalsa d.o.o. Sarajevo, ul. Huseina Doze broj 3 71000 Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana Rješenjem gradonačelnice broj: 01/04-11-419/22 od 18.01.2022. godine, i Rješenjem o izmjeni rješenja broj 01/04-11-419-2/22 od 01.02.2022. godine, izvršila je otvaranje ponuda dana 10.05.2022. godine.

Nakon otvaranja ponude izvršena je detaljna analiza prispjele ponude gdje je utvrđeno daje ponuđač Dinalsa d.o.o. Sarajevo, ul. Huseina Doze broj 3, 71000 Sarajevo, dostavio ponudu u skladu sa zahtjevima ugovornog organa odnosno u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te da cijena prispjele ponude iznosi: 46.787,40 KM bez PDV-a, odnosno 54.741,26sa PDV-om.

Komisija za provođenje postupka javne nabavke, sačinila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude te dala preporuku Gradonačelnici Grada Sarajeva, da shodno članu 69. stav (2) tačka e) i članu 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 39/14) donese Odluku o poništenju postupka javne nabavke, obzirom daje Komisija utvrdila, da cijena jedine prihvatljive ponude, ponuđača Dinalsa d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 46.787,40 KM bez PDV-a, odnosno 54.741,26sa PDV-om, koja je dostavljena u predmetnom postupku, znatno je veća od osiguranih sredstva za predmetnu nabavku.

Procijenjenu vrijednost- osigurana sredstava ugovornog organa za „Izvođenje radova na izgradnji biciklističke staze na teritoriji Općine Novi Grad Sarajevo, poddionica od VI transverzale do razgraničenja sa Općinom Novo Sarajevo” iznosi 38.460,00 KM bez PDV-a.

U postupku donošenja odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka. Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnjijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Prihvatajući preporuku Komisije gradonačelnica Grada Sarajeva donosi ovu odluku.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba putem ugovornog organa u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke.

Dostaviti:

-ponuđaču

-a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: