Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.06.2022. 14:25

(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji puta Konjsko-Klanci-drežnica, II faza (P51-P102)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

78-1-3-11-3-13/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO PROMETA I VEZA HNŽ/K
IDB/JIB 4227286280004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Adisa Rahimić
Adresa M. Tita 91
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 514-811
Faks (036) 514-810
Elektronska pošta ministarstvo.prometa@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji puta Konjsko-Klanci-drežnica, II faza (P51-P102)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji puta Konjsko-Klanci-Drežnica, II faza (P51-P102)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

jedan ugovor

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

188000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Put Konjsko-Klanci-Drežnica, II faza (P51-P102)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (čl 46. ZJN) dokazati da je
registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti. U tom smislu kao dokaz će se u obzir uzeti:
za ponuđače iz BIH koji su privredna društva/pravna lica: aktuelni izvod iz sudskog registra, original ili ovjerena
kopija, čiji datum izdavanja nije stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja
ponude smatra se dan/datum, koji je ugovorni organ, odredio u tenderskoj dokumentaciji kao dan/datum za prijema
ponuda). Akteulni izvod iz sudskog registra mora sadržavati sve podatke, za koje je, prema važećim propisima o registraciji,
propisano da ih takav dokument sadrži
za ponuđače čije je sjedište izvan BIH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je
izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registriran ponuđač

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne
ispuni slijedeće minimalne uslove a koji se mogu potvrditi sa dokazima iz člana 47. Zakona a to su :
a) da ima pozitivno poslovanje Izvođača u predmetnom segmentu, u zadnje tri godine, odnosno od početka
poslovanja u predmetnom segmentu, ukoliko je Izvođač registrovan, odnosno počeo sa radom u periodu manjem od zadnje
tri godine

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U svrhu dokazivanja uslova u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti (čl. 51. ZJN), ponuđači su dužni dokazati sljedeće:
a) Da imaju uspješno iskustvo u realizaciji najviše dva (2) zaključena ugovora o izvršenim radovama koji su predmet
ove nabavke, čija ukupna vrijednost nije manja od 180.000,00 KM, na poslovima izvođenja radova na sanaciji cesta u
prethodne tri ( 3 ) godine;

III 9. Rezervisan ugovor

NeIII 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

8.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.07.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ministarstvo saobraćaja i veza HNK, Maršala Tita 91, 88 000 Mostar
Datum i vrijeme 19.07.2022. 11:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: