Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.06.2022. 11:41

(poništenje aukcije) Izvođenje suhomontažnih i molerskih radova na dogradnji i sanaciji Sportske dvorane Luke - nastavak radova

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1034-1-3-44-4-60/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRADSKI ORGAN UPRAVE GRADA BIHAĆA
IDB/JIB 4263145260006
Kontakt osoba Damir Semanić
Adresa Bosanska 4
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 224-222
Faks (037) 229-699
Elektronska pošta bihac@bihac.org
Internet adresa www.bihac.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bihać

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Bojenje i ustakljivanje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova – Suhomontažni i molerski radovi „Dogradnja i sanaciji Sportske dvorane „Luke““-nastavak radova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova na dogradnji i sanaciji Sportske dvorane „Luke“ Bihać –nastavak radova. Predmet
nabavke su suhomontažni i molerski radovi na dogradnji i sanaciji sportske dvorane Luke.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima
Dodatni predmet(i) 45442100-8 Soboslikarski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponuđač je u pismenoj formi obavijestio da odustaje od ugovora, te je ugovorni organ postupio u sladu sa članom 69. stav
(2) tačka a) Zakona o javnoj nabavci .

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

7.6.2022.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: