Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.06.2022. 14:18

(aukcija) Izvođenje radova zamjene stolarije i šalterskog pulta

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-7-3-361-3-72/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Odjeljenje za javne nabavke - Amina Malkić
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavaka radova : zamjena stolarije i šalterskog pulta

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je izvođenje Izvođenja radova: zamjena stolarije i šalterskog pulta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz Aneksa 3

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je: Centar pošta Goražde-Ilovača-Pošta 73208

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period od 3 mjeseca računajući od dana obostranog potpisa ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

1.5. Plaćanje izvedenih radova će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema okončane situacije ovjerene od
strane Nadzornog organa, Investitora i Izvođača radova i Zapisnika o izvršenom tehničkom prijemu, primopredaji i
konačnom obračunu radova.
Svu pripadajuću dokumentaciju ponuđač je dužan dostaviti ugovornom organu, te ukoliko je ne dostavi u ugovorenom roku
ugovorni organ ne odgovara za kašnjenje u plaćanju.

III 4. Ograničenja za učešće

Nema ograničenja

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti
dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan ili obezbjediti
posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u
vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi priznaju se na teritoriji BiH, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati;
Original ili ovjerena kopija

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se posebno

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Original spisak Ugovora o izvršenim radovima koji su predmet nabavke a koji sadrži najmanje jedan Ugovor čija
vrijednost treba biti u minimalnom iznosu 5.000,00 (pet hiljada KM ) bez PDV-a u posljednje tri kalendarske godine ili od
datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri
godine

III 9. Rezervisan ugovor

Ne


III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.07.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8
Datum i vrijeme 01.07.2022. 10:15

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: