Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.06.2022. 15:16

(poništenje pregovaračkog postupka) Izvođenje nepredviđenih i dodatnih radova neophodnih za realizaciju projekta izgradnje P.O. Grude

Izvor: Akta.ba, 24.06.2022.

Broj: I-4335/22

Mostar, 23.06.2022. Godine

 

Na temelju članaka 69., 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), u daljnjem tekstu: Zakon, članka 61. Statuta JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, br. SD-8/16 od 29. lipnja 2016. godine i SD-6/19 od 19.06.2019. godine, Pravilnika o javnim nabavama br. 1-546/18 od 30.01.2018. godine, Zapisnika o provedenoj prvoj fazi br. V-3-1299/22 od 02.06.2022. godine i Zapisnika o provedenoj drugoj fazi br. V-3-1461/22 od 15.06.2022. godine, Uprava JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar donijela je

 

ODLUKU

 

o poništenju postupka nabave radova:

 

Nepredviđeni i dodatni radovi neophodni za realizaciju projekta izgradnje P.O.

 

Grude

 

Članak 1.

 

Poništava se postupak nabave radova „Nepredviđeni i dodatni radovi neophodni za realizaciju projekta izgradnje P.O. Grude iz razloga što je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu, a sve u skladu sa člankom 69. stavak (2) točka e) Zakona.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka, u skladu sa čl. 70. stavak 6. Zakona objavit će se na web stranici Društva www.ephzhb.ba .

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar je Odlukom 1-10424-/21-86 od 23.12.2021. godine odobrila provođenje nabave radova „Nepredviđeni i dodatni radovi neophodni za realizaciju projekta izgradnje P.O. Grude" kroz pregovarački postupak bez dodatne obavijesti o nabavi u skladu sa čl. 24. i 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

 

Postupak se provodi sa dobavljačem PROMARK d.o.o. Mostar (predstavnik) i PROJECTA d.o.o. Mostar (član) jer se radi o dobavljaču koji je radio osnovni ugovor u predmetu nabave radova „Izgradnja poslovnog objekta Poslovnice Elektro Grude" te koji je tehnički i profesionalno osposobljen za izvođenje predmetnih radova.

 

Povjerenstvo je provelo dvije faze pregovaračkog postupka s ponuditeljem PROMARK d.o.o. Mostar (predstavnik) i PROJECTA d.o.o. Mostar (član), o čemu je sačinilo Zapisnik br. V-3-1299/22 od 02.06.2022. godine o prvoj fazi postupka i Zapisnik br. V-3-1461/22 od 15.06.2022. godine o drugoj fazi postupka, koji istovremeno predstavlja Izvješće o postupku javne nabave sa preporukom Ugovornom tijelu za poništenje predmetnog postupka javne nabave radova.

Naime, iz prve faze postupka proizlazi da ponuđena cijena nije odgovarajuća za Ugovorno tijelo, budući da je ponuđena cijena u iznosu od 575.793,82 KM bez PDV-a nije u skladu sa procjenom Ugovornog tijela o vrijednosti predmetnih radova te je pozvalo predstavnika ponuditelja da do 15.06.2022. godine do 12 sati dostavi konačnu ponudu.

 

Povjerenstvo je konstatiralo da ponuditelj PROMARK d.o.o. Mostar (predstavnik) i PROJECTA d.o.o. Mostar (član) do isteka utvrđenog roka za dostavu konačne ponude, tj. 15.06.2022. godine, nije dostavio konačnu ponudu za nabavu radova „Nepredviđeni i dodatni radovi neophodni za realizaciju projekta izgradnje P.O. Grude".

 

Temeljem gore navedenih konstatacija, a sukladno danim ovlastima, Povjerenstvo je dalo Upravi Društva preporuku da JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, kao Ugovorno tijelo, PONIŠTI postupak javne nabave radova u predmetu „Nepredviđeni i dodatni radovi neophodni za realizaciju projekta izgradnje P.O. Grude".

 

Na temelju naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, važećih zakonskih propisa i uvažavajući preporuku Povjerenstva, a sukladno Zakonu o javnim nabavama u BiH, članak 69. i 70. stavak (1), (4) i (6) odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88000 Mostar, u roku od 10 (deset) dana od dana objave dobrovoljne ех ante obavijesti o transparentnosti, odnosno, ako dobrovoljna ех ante obavijest o transparentnosti nije objavljena, 30 (trideset) dana od dana objave obavijesti o poništenju postupka.

 

Dostaviti:

 

Ponuditelju,

Upravi JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,

Sektoru za nabave,

a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: