Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 11:38

(aukcija) Izvođenje građevinskih radova

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

29326-1-3-13-3-9/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
IDB/JIB 4200494560317
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nejra Alfirević Fočo
Adresa ul. Zmaja od Bosne bb.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 250-700
Faks
Elektronska pošta etf@etf.unsa.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. DjelatnostObrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Građevinski radovi

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Građevinski radovi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

98000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet
Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđača vršit će se avansno u roku od 30 dana od dana prijema fakture, odnosno privremene situacije

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači u svojoj ponudi trebaju dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim ili drugim registrima zemlje u kojoj su
registrovani, kojima se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ponuđači su dužani u svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti ispuniti sljedeći minimalni uslov:
- da dostavi odgovarajući dokument koji izdaje banka ili druga finansijska institucija, a kojim se dokazuje ekonomsko
-finansijska sposobnost ponuđača u pogledu činjenica koje se mogu dokazati iz dokumenata koje izdaje banka ili druga
finansijska institucija u skladu sa pozitivnim propisima

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuđači su dužni u svrhu dokazivanja tehničke ili profesionale sposobnosti ispuniti sljedeće minimalne uslove:
- uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora o izvođenju radova čiji su ''Karakter i kompleksnost'' slični
predmetu nabavke, a čija ugovorena vrijednost iznosi 98.000,00 KM bez PDV-a, i to za period ne duži od 5 (pet) godina ili od
datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od 5
(pet) godina i
- da ponuđač prilikom izvođenja radova provodi mjere upravljanja zašitom okoline.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.07.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, Zmaja od Bosne bb (Kampus
Univerziteta u Sarajevu), Sala BitLab 3-46 (treći sprat)
Datum i vrijeme 14.07.2022. 10:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: