Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.06.2022. 15:51

(poništenje aukcije) Izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambenog objekta u gradu Zenica, u okviru Projekta CEB II Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013), 04/22-CEB II Pod-projekat 088 CON

Izvor: Akta.ba, 28.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

 

Projekat CEB II – “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)” koje implementira PIU FBiH

 

Broj: 04-36-1-2053- 1954/13 

Datum: 28.06. 2022.godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku, imenovane Rješenjem broj: 04-36-1-2053- 1906-1/13 od 28.03.2022.godine, Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica d o n o s i :

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

I

Poništava se postupak javne nabavke za izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambenog objekta u Gradu Zenica, u okviru Projekta CEB II “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja LD (2013) ” - Podprojekat 088 CON, na osnovu člana 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj:39/14).

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web-stranici Ugovornog organa (www.fmroi.gov.ba) istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14).

 

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04-36-1- 2053-1906/13 od 25.03.2022. godine. Javna nabavka provedena je putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 3.711.187,00 KM bez PDV-a i planirana je u Planu javnih nabavki za 2022. godinu, za projekat CEB II-“Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja- LD (2013)” pod rednim brojem 04/22-CEB II, Pod- projekat 088 CON, a koji je objavljen na web stranici Ugovornog organa (www.fmroi.gov.ba) u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj:39/14).

Obavještenje o nabavci broj: 668-1-3-13-3-32/22 objavljeno je dana 28.03.2022. godine i broj ispravka obavještenja o nabavci:668-1-3-13-8-33/22 dana 04.04.2022. godine na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba.)

Sažetak obavještenja objavljen u Službenom glasniku BiH broj: 18, str.28 od 01.04.2022.godine i sažetak ispravka obavještenja objavljen u Službenom glasniku BiH broj: 20, str.133 od 08.04.2022.godine;

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem Ugovornog organa broj: 04-36-1-2053-1906- 1/13 od 28.03.2022. Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 04-36-1-2053-1939/13 od 30.05.2022. godine odgovornoj osobi Ugovornog organa, kao i Preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj: 04-36-1-2053-1940/13 od 30.05.2022. godine.

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija u skladu sa Zakonom, blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje dostavljenih ponuda i njihovu ocjenu, o čemu je sačinila odgovarajući Zapisnik, u kojem je utvrđeno slijedeće:

- U tabeli br. 1, u skladu sa provedenim postupkom iz člana 1. ove Odluke, svoje ponude dostavili su slijedeći ponuđači:

 

 

Konstatovano je:

- da je ukupno dostavljeno 2 (dvije) ponude,

- da je blagovremeno zaprimljeno 2 (dvije) ponude,

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

- da dostavljene ponude u postupku nabavke ispunjava formalno - pravne usłove u skladu sa

Zakonom o javnim nabavkama i odredbama tenderske dokumentacije Ugovornog organa.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj:39/14) i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Svi članovi Komisije sa pravom glasa koristili su tabelu za tehničku evaluaciju, kako bi procijenili ispunjenost tehničkih uslova propisanih tenderskom dokumentacijom u okviru ponuda koje ispunjavaju formalne uslove.

U procesu tehničke evaluacije ponuda, a na osnovu uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije vezanih za oblik, sadržaj i potpunost ponude, ustanovljeno je da ponuda ponuđača Konzorcij: Almy-Gradnja d.o.o. Zenica i Arel d.o.o. Zenica ne ispunjava tehničke uslove date u tenderskoj dokumentaciji, te ista nije bila predmet dalje analize i vrednovanja iz razloga kako slijedi:

Tačkom 9.2.1.podtačka p) tenderske dokumentacije (Sadržaj ponude) propisano je da ponuda treba sadržavati:

“Potpisan i ovjeren nacrt ugovora (Aneks 13)”.

Tačkom 17. Tenderske dokumentacije propisano je slijedeće:

“Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, potpisan i ovjeren (Aneks 13).”

Uvidom u ponudu predmetnog ponuđača, Komisija je konstatovala da ponuđač nije dostavio Nacrt ugovora (Aneks 13), iz čega se da zaključiti da ponuda nije sačinjena u skladu sa uputstvom iz tačke 9.2.1. podtačka p) i tačke 17.Tenderske dokumentacije.

Ponuda ponudača Konzorcij: Almy-Gradnja d.o.o. Zenica i Arel d.o.o. Zenica se odbacuje na osnovu člana 68. stav (4) tačka h) Zakona o javnim nabavkama (SI. Glasnik BiH broj: 39/14), iz razloga jer navedeni ponuđač nije ispunio uslove iz člana 58. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14), odnosno uslove iz tačke 9.2.1 podtačka p) i tačke 17. Tenderske dokumentacije.

U procesu tehničke evaulacije ponuda, ustanovljeno je da ponuda ponuđača ITC d.o.o.Zenica ispunjava sve zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija.

Obzirom da je predmetnim postupkom predviđeno i provođenje e-aukcije, a da je od dvije dostavljene ponude prihvatljiva samo jedna ponuda u okviru predmetnog postupka, e-aukcija se nije provodila, kako je to i predviđeno članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije.

Imajući u vidu da procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) iznosi 3.711.187,00 KM, a da je ponuđač jedine prihvatljive ponude ITC d.o.o Zenica dostavio ponudio u iznosu od 5.777.900,22 KM bez PDV-a, koja znatno prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, Komisija za javnu nabavku obratila se Ugovornom organu/Projekt menadžeru dopisom broj: 04-36-1-2053 –1934-1/13 od 26.05.2022. godine, za mogućnost obezbjeđenja dodatnih sredstava za predmetnu nabavku.

Ugovorni organ/Projekt menadžer je uputio Komisiji za javnu nabavku dopis broj: 04-36-1-2053- 1934-2/13 od 27.05.2022.godine u kojem je navedeno da procijenjena vrijednost nabavke iznosi 3.711.187,00 KM bez PDV-a, a da je najpovoljniji ponuđač dostavio ponudu u iznosu od 5.777.900,22 KM bez PDV-a, navedeno prekoračenje je znatno u odnosu na procijenjenu vrijednost nabavke i na osigurana sredstva za ovaj podprojekat. Imenovana Komisija treba da postupi u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH, te postupak poništi.

Uzimajući u obzir sve navedeno, kao i činjenicu da je cijena jedine prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, Komisija jednoglasno dala preporuku ovlaštenoj osobi Ugovornog organa da donese Odluku o poništenju postupka javne nabavke, a sve u skladu sa članom 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14).

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj:39/14) podzakonskim i internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, primjenom člana 69. stav (2) tačka e) i člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni głasnik BiH” broj: 39/14), odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača koji je učestvovao u postupku nabavke može izjaviti žalbu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavlјuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugоvornog organa Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošilјkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

M I N I S T AR

dr.sci. Edin Ramić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: