Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.07.2022. 15:11

(poništenje) Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina

Izvor: Akta.ba, 05.07.2022.

Bosna i Hercegovinu

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

Općina Novo Sarajevo

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 13-11-4368/22

Datum: 05.07.2022.godine

 

Na osnovu člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 146. Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/20 - prečišćeni tekst i 20/20-ispravka) i člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH" br. 2/98 i 48/99), a na prijedlog Komisije za javnu nabavki roba, radova i usluga. Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU u poništenju postupka javne nabavke

 

I

Poništava se postupak javne nabavke radova „Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina".

 

II

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za zajedničke poslove Općine Novo Sarajevo.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke objavit će se na web stranici www.novosarajevo.ba. u skladu sa članom 70. stav (6) i Članom 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke proveden je putem otvorenog postupka javne nabavke, a pokrenut je na osnovu Odluke Općinskog načelnika broj: 13-114368/22 od 18.05.2022.godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa PDV-om je: 720.000,00 KM (slovima: sedamstotinaidvadesethiljada konvertibilnihmaraka).

Iz Zapisnika sa otvaranja ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku je vidljivo da dana 20.06.2022.godine, pristigle ponude slijedećih ponuđača:

R. br.

Naziv i sjedište ponuđača

Ukupna ponuđena čijem sa PDV-om

1

MIBRAL d.o.o. Sarajevo

907.384,13 KM

 

Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda vidljivo je da se Komisija za javne nabavke sastala dana 04.07.2022. godine sa početkom u 16J0sati i konstatovala slijedeće:

Ponuda ponuđača MIBRAL d.o.o. Sarajevo je prihvatljiva jer ispunjava kvalifikacione uslove (lična sposobnost, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti, tehničke i profesionalne sposobnosti) zahtjevane u tenderskoj dokumentaciji.

Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude

 

Redni br. na rang listi

naziv/ime ponuđača

Ukupna ponuđena cijena sa uračunatim PDV- om

1

MIBRAL d.o.o. Sarajevo

907.384,13 KM

Cijena ponude ponuđača MIBRAL d.o.o. Sarajevo u iznosu od 907.384,13 KM sa uračunatim PDV-om prelazi budžetom planirana sredstva za realizaciju predmetne javne nabavke (planirana sredstva za realizaciju 

iznose 720.000,00 KM (slovima: sedamstotinaidvadesethiljada konvertibilnihmaraka) sa uračunatim PDV-

Komisija za javnu nabavku usluga, radova i usluga vezanih za radove, jednoglasno je predložila Općinskom načelniku da u skladu sa odredbama člana 69. stav 2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama donese Odluku o poništenju postupka javne nabavke radova „Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina", jer iznos cijene jedine prihvatljive ponuda znatno je veći od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 

U postupku ocjene provedenog postupka Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualnno bili osnov za neprihvatanje prijedloga Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te daje Odluka o poništenju postupka javne nabavke doneseno jednoglasno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Iz navedenih razloga, primjenom Člana 69. stav 2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi.

Žalba se podnosi u najmanje tri (3) primjerka.

 

Naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se Uredu za razmatranje žalbi, u skladu sa članom 107. Zakona o javnim nabavkama i Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora BiH o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama BiH, broj: 08- 02-2-8303-1/14 od 09.10.2014. godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: