Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji fotonaponske elektrane (FNE) Gornja Breza 15 MW za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Datum objave: 22.07.2022. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-3-268-3-301/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dika Čolaković
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja fotonaponske elektrane (FNE) Gornja Breza 15 MW za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja fotonaponske elektrane (FNE) Gornja Breza 15 MW na lokalitetu Gornja Breza – Općina Breza, a za potrebe JP
Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo po sistemu ključ u ruke


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09331200-0 Solarni fotonaponski moduli

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izgradnje FNE Gornja Breza - Općina Breza

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema Tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema nacrtu Ugovora iz tenderske dokumentacije.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljenje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima iz
zemlje u kojoj je ponuđač registrovan III 6.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.09.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.09.2022. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP ELektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Sala 430/IV
Datum i vrijeme 30.09.2022. 10:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TEHNIČKI DIO Tenderske dokumentacije broj 10141439 koji je sastavni dio iste obavezni ste preuzeti na linku:
https://epfileshare.epbih.ba/projectsend/download.php?id=615&token=FQUsXBUdgYb4dRepay8V8WQ4w59tIHde
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između ugovornog organa iponuđača/dobavljača se vrši
kroz sistem „E-nabavke“ – portal www.ejn.gov.ba, kako je definisano Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim
aktima.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Voditelj protokola
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-941
Faks
Elektronska pošta
Internet adresa www.epbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Dika Čolaković
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-777
Faks (033) 751-773
Elektronska pošta d.bukva@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public Enterprise Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
UIN 4200225150005
Contact person Dika Čolaković
Address Vilsonovo šetalište 15
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 751-000
Fax number (033) 751-759
Email address e.ridzal@epbih.ba
Website address www.epbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Other construction works involving special
trades

II 1.a. Title of the object of the contract

The subject of the Tender Documents No: 10141439 is the construction of a 15MW Photovoltaic Power Plant (PV) Gornja
Breza,

II 1.b. Description of the object of the contract

The subject of the Tender Documents No: 10141439 is the construction of a 15MW Photovoltaic Power Plant (PV) Gornja

Breza, as the turnkey project, on the abandoned external landfill of Breza coal mine, used for coal exploitation, which is
located on Gornja Breza plateaus 1, 2 and 3, in the Municipality of Breza (estimated total surface area is 21 hectares)

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 09331200-0 Solar photovoltaic modules

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to tender documentacion

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

23.09.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 30.09.2022. 09:00
Address and place Public Enterprise Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonono šetaište 15

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

All information regarding the procurement procedure ( access to and download of tender documentacion, clarification
request and other informatiom) can be obtained exclusively through the E-procurment System.
You must download the TECHNICAL PART of Tender documentation number 10141439, which is an integral part of it, at the
link: https://epfileshare.epbih.ba/projectsend/download.php?id=615&token=FQusXBUdgYb4dRepay8V8WQ4w59tIHde

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: