Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.09.2022. 10:46

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa- zamjena postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete LED svjetiljkama

Izvor: Akta.ba, 19.09.2022.

B  O  S  N  A   I  H  E  R  C  E  G  O  V  I  N  A

FEDERACIJA    BOSNE   I   HERCEGOVINE

U  N  S  K  O  -  S  A  N  S  K  I  K A N T O N

GRAD BOSANSKA KRUPA

GRADSKI ORGAN UPRAVE

Broj:  07-11-5-9793/21

Bosanska Krupa, 15.09.2022.godine

               

Na osnovu člana 70.stav (4) i (6),  člana 69. stav (2) tačka d), a u vezi sa članom člana 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), u otvorenom postupku javne nabavke s namjerom provođenja e-aukcije- Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa-zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete LED svjetiljkama, prihvatajući prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke, Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, kao rukovodilac ugovornog organa donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka  nabavke

 

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke- Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa-zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete LED svjetiljkama,  obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-147-3-113/21 od 28.12.2021. godine, zajedno sa tenderskom dokumentacijom- objavljeno na portalu JN i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 1/22 od 07.01.2022. godine,  ispravka za obavještenje o nabavci 1272-1-3-147-8-8/22 od 22.02.2022. godine, objavljeno na portalu JN i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 11/22 od 25.01.2022. godine,   ispravka za obavještenje o nabavci 1272-1-3-147-8-27/22 od 30.03.2022. godine , objavljeno na portalu JN i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 18/22 od 01.04.2022. godine, ispravka 1272-1-3-147-8-32/22 od 04.04.2022. godine, objavljeno na portalu JN i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 20/22 od 08.04.2022. godine,   ispravka broj 1272-1-3-147-8-43/22 od 5.5.2022. godine, objavljeno na portalu JN i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 30/22 od 13.05.2022. godine, ispravka za obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-147-8-61/22 od 9.6.2022. godine, objavljeno na portalu JN i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 39/22 od 17.06.2022. godine i ispravka  za obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-147-8-93/22 od 11.8.2022. godine, objavljeno na portalu JN i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 56/22 od 19.08.2022. godine,  jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, shodno članu 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 2.

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici ugovornog organa istovremeno sa upućivanjem  odluke ponuđačima  koji su učestvovali  u postupku predmetne nabavke.

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-11-5-9793/21 od 28.12.2021. godine. Predmetna nabavka - Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa-zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete LED svjetiljkama, pokrenuta je putem otvorenog postupka s namjerom provođenja e-aukcije.  Obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-147-3-113/21 od 28.12.2021. godine, zajedno sa tenderskom dokumentacijom- objavljeno na portalu JN i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 1/22 od 07.01.2022. godine. 

Na tendersku dokumentaciju broj 07-11-5-9793/21,  dana 14.01.2022. godine žalbu je izjavio  potencijalni ponuđač „LUMINOS“ doo Sarajevo.

Ugovorni organ je obustavio postupak Zaključkom o obustavi postupka dana 14.01.2022. godine,  obavijestio ponuđače koji su preuzeli TD na portalu javne nabavke i proslijedio žalbu sa izjašnjenjem Uredu za razmatranje žalbi.

 Žaba na tendersku dokumentaciju je izjavljena i od strane ponuđača „Nexen“ d.o.o. Banja Luka dana 14.01.2022. godine. 

Nakon razmatranja žalbenih navoda potencijalnog ponuđača doo “NEXEN” Banja Luka  i djelimičnog usvajanja istih, rješenjem broj 07-11-5-9793/21 od 18.01.2022. godine i okončanog postupka po žalbi potencijalnog ponuđača “LUMINOS” doo Sarajevo, (Žalba odbačena zaključkom URŽ-a Sarajevo broj JN2-01-07-1-148-5/22 od 17.02.2022. godine), ugovorni organ je izvršio izmjenu tenderske dokumentacije u predmetu nabavke radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa-zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete LED svjetiljkama- općina Bos. Krupa, nastavio postupak javne nabavke dana 22.2.2022. godine  i na portalu JN objavio ispravku za obavještenje o nabavci 1272-1-3-147-8-8/22 od 22.02.2022. godine.

 Dana 28.02.2022. godine ovom organu pristigao je zahtjev  za produženje roka za dostavljanje ponuda od strane DD BH Telecom Sarajevo. Ugovorni organ je isti dan dostavio odgovor na zahtjev obrazložući da se zahtjevu ne može udovoljiti i da je ostavljen dovoljan rok za pripremu ponuda.

Dana 02.03.2022. godine od ponuđača „Malcom“ doo Sarajevo zaprimljen je zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije u pogledu uslova za kvalifikaciju ukoliko ponudu dostavlja Grupa ponuđača tačka 14.4 odnosno 14.1.15 TD.  Ugovorni organ je dana 3.3.2022. godine dostavio odgovor uz obrazloženje da zahtjev  za izmjenom TD nije opravdan, a shodno mišljenju Agencije za javne nabavke od 14.10.2016. godine.

Dana 03.03.2022. godine putem e-maila, a 04.03.2022. godine na protokol Ugovornog na dan otvaranja ponuda pristigla je Žalba DD BH Telecom Sarajevo na obavještenje o nastavku postupka i izmjenu tenderske dokumentacije broj 07-11-5-9793/21 od 22.2.2022. godine.

Putem e-maila 03.03.2022. godine, a na protokol ugovornog organa 07.03.2022. godine dostavljena je i žalba potencijalnog ponuđača „MANEDRA COMPANY“ doo Mostar na tendersku dokumentaciju.

Ugovorni organ je obustavio postupak Zaključkom o obustavi postupka dana 03.03.2022. godine,  obavijestio ponuđače koji su preuzeli TD na potrtalu javne nabavke i proslijedio žalbe sa izjašnjenjem Uredu za razmatranje žalbi.

 Žalbeni postupci okončani odbacivanjem žalbi kao neurednih- zaključak Ureda za razmatranje žalbi sjedište Sarajevo broj JN2-01-07-1-615-5/22 od 23.03.2022. godine i broj JN2-01-07-1-617-5/22 od 23.03.2022. godine.

Ugovorni organ nastavlja postupak javne nabavke, mijenja tendersku dokumentaciju, obavijestava ponuđače o nastavku postupka dana 30.03.2022.godine i objavljuje ispravku za obavještenje o nabavci 1272-1-3-147-8-27/22 od 30.03.2022. godine.

 Dana 04.04.2022. godine, a shodno upitu/zahtjevu  potencijalnog ponuđača doo “MALCOM” Sarajevo za izmjenu TD,  Ugovorni organ uvažavajući trenutnu situaciju na tržištu, a istovremeno zadržavajući dovoljan rok za provođenje procedura u postupku,  vrši izmjenu tenderske dokumentacije i objavljuje ispravku za obavještenje o nabavci broj  1272-1-3-147-8-32/22 od 04.04.2022. godine.

 Dana 08.04.2022. godine putem e-maila i  11.04.2022. godine na protokol ugovornog organa pristigla je žalba  na tendersku dokumnetaciju potencijalnog ponuđača „Elektrokovina“ d.o.o. Sarajevo. Ugovorni organ je obustavio postupak Zaključkom o obustavi postupka dana 11.04.2022. godine,  obavijestio ponuđače koji su preuzeli TD na portalu javne nabavke i proslijedio žalbu sa izjašnjenjem Uredu za razmatranje žalbi. Žalbeni postupak okončan odbacivanjem žalbe kao neuredne -zaključak Ureda za razmatranje žalbi sjedište Sarajevo broj JN2-01-07-1-968-5/22 od 28.04.2022. godine.

Nakon okončanog žalbenog postupka Ugovorni organ nastavlja postupak, obaviještava ponuđače o nastavku postupka dana 05.05.2022.godine i objavljuje ispravku za obavještenje o nabavci broj  1272-1-3-147-8-43/22 od 05.05.2022. godine.

Dana 17.05.2022. godine na protokol Ugovornog organ pristiže Žalba na tendersku dokumentaciju ponuđača SPOTLIGHT” doo Sarajevo, te se postupak obustavlja Zaključkom od 13.05.2022. godine.  Rješavajući po predmetnoj žalbi Ugovorni organ odbacuje žalbu kao neblagovremenu,  Zaključkom od 16.05.2022. godine.

 Ugovorni organ ponovo nastavlja postupak nabavke,  obaviještava ponuđače o nastavku postupka i objavljuje ispravku za obavještenje o nabavci broj  1272-1-3-147-8-61/22 od 9.6.2022. godine.

Dana 14.06.2022. godine putem e-maila i  20.06.2022. godine na protokol ugovornog organa pristigla je žalba potencijalnog ponuđača „Nexen“ d.o.o. Banja Luka na neispravno vođenje postupka javne nabavke.

Ugovorni organ je obustavio postupak Zaključkom o obustavi postupka dana 15.06.2022. godine,  obavijestio ponuđače koji su preuzeli TD na portalu javne nabavke i proslijedio žalbu sa izjašnjenjem Uredu za razmatranje žalbi 15.06.2022. godine. Žalbeni postupak okončan odbacivanjem žalbe kao neuredne -zaključak Ureda za razmatranje žalbi sjedište Sarajevo broj JN2-01-07-1-1670-5/22 od 14.07.2022. godine.

Ugovorni organ ponovo nastavlja postupak nabavke,  obaviještava ponuđače o nastavku postupka 11.8.2022. godine  i na portalu javne nabavke objavljuje ispravku za obavještenje o nabavci broj  1272-1-3-147-8-93/22 od 11.8.2022. godine.

Prema posljednjem obavještenju o nabavci određeni su novi rokovi  za dostavljanje ponuda 26.08.2022. godine do 11:30 sati  i  vrijeme otvaranja ponuda: 26.08.2022. godine u 12:00 sati.

Do označenog roka za prijem ponuda na protokol Ugovornog organa  pristigle su dvije ponude, a što je vidljivo iz tabelarnog pregleda dostavljenog od strane službenice koja radi na protokolu ugovornog organa i to ponude :

1. Grupa ponuđača/konzorcij d.o.o.“MALCom“ Sarajevo i „ELMONT“ d.o.o. Bosanska Krupa (Vodeći partner /Lider/ je d.o.o.“MALCOM“ Sarajevo), broj protokola: 07-11-5-9793-19/21, od 26.8.2022. godina u 10:30 sati

2. Grupa ponuđača/konzorcij „NEXEN - WS LIGHT“ („NEXT ENERGY“ D.o.o. Banja Luka i „WS LIGHT“ d.o.o. Pale; Vodeći partner /Lider/ je „NEXT ENERGY“ D.o.o. Banja Luka), broj protokola: 07-11-5-9793-20/21, od 26.8.2022. godina u 11:05 sati

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je u skladu sa tenderskom dokumentacijom dana 26.08.2022. godine u 12,00 sati izvršila javno otvaranje ponuda i na zapisnik konstatovala:

1. Ponuđač d.o.o. “MALCom“ Sarajevo (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača), dostavljena ponuda uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude: 1.036.690,00 KM bez PDV, 

iznos PDV: 176.237,30 KM

ukupna cijena ponude:                 1.212.927,30 KM sa PDV- om,

Nema popusta

2.Ponuđač „NEXT ENERGY“ D.o.o. Banja Luka (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača) dostavljena ponuda uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude: 1.036.695,00 KM bez PDV, 

iznos PDV: 176.238,15 KM

ukupna cijena ponude:                 1.212.933,15 KM sa PDV- om,

Nema popusta

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je u zapisniku o evaluaciji ponuda na radnim sastancima održanim dana 26.8.2022. godine, 29.08.2022. godine i 9.9.2022.  godine,  a u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijumima iz tenderske dokumentacije izvršila evaluaciju ponuda i dokumentacije dostavljene uz ponude te konstatovala da pristigle ponude nisu prihvatljive jer iste nisu ispunile uslove postavljene  tenderskom dokumentacijom kako slijedi:

Grupa ponuđača d.o.o.“MALCom“ Sarajevo i „ELMONT“ d.o.o. Bosanska Krupa (Vodeći partner /Lider/ je d.o.o.“MALCOM“ Sarajevo) nisu ispunili uslov tehničke i profesionalne sposobnosti iz tačke 14.3.1. i 14.3.2.  a) tenderske dokumentacije. Ponuđač je dostavio spisak izvršenih ugovora u prethodne dvije godine (2019. i 2020. godine) kako je traženo TD na kojem je uvršten i  Ugovor na engleskom jeziku zaključen sa UNDP. Uz spisak ugovora dostavljena je i potvrda-Reference letter izdana od strane UNDP BiH na engleskom jeziku, koju Komisija nije prihvatila  jer uz istu nije priložen prevod ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH, shodno tački 15.1. i 16. TD. „Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Sva ostala dokumentacija uz ponudu može biti na jednom od službenih jezika u BiH ili na nekom drugom jeziku pod uslovom da se obavezno priloži i prevod ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH.”

Ponuđač je u ponudi dostavio i Prilog 18.  koji nije popunjen podacima ponuđača niti ovjeren od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Dakle, ponuđač nije ispunio uslove tražene tačkom 14.3.1 i 14.3.2.TD odnosno nije postupio u skladu sa tačkom 15.1. i 16. tenderske dokumentacije.

 

Grupa ponuđača/konzorcij „NEXT ENERGY“ D.o.o. Banja Luka i „WS LIGHT“ d.o.o. Pale; Vodeći partner /Lider/ je „NEXT ENERGY“ D.o.o. Banja Luka), su dostavili spisak izvršenih ugovora i potvrde o uredno izvršenim ugovorima za 2020. i 2021. godinu, a ne za 2019. i 2020 godinu,  kako je traženo u TD tačka 14.3.1. i 14.3.2. pod a), čime nije ispunjen uslov propisan TD :„Uspješno iskustvo u realizaciji najviše tri (3) ugovora čiji su karakteri i kompleksnost isti ili sličnim onima koji se odnose na predloženi Ugovor, u prethodne dvije (2019. i 2020. godina) godine. Sličnost se bazira na finansijskom i fizičkom obimu. Finansijski obim poslova se odnosi na najviše tri ugovora ukupne vrijednosti ne manje od 1.200.000,00 KM sa PDV-om i to u nabavci, isporuci i montaži vanjske led rasvjete kao istim ili nabavci, isporuci ili montaži unutarnje rasvjete kao sličan.

Fizički obim poslova se odnosi na najviše tri ugovora ukupne vrijednosti ne manje od 1.200.000,00 KM sa PDV-om, o nabavci, isporuci i montaži vanjske led rasvjete kao isti, ili nabavci, isporuci ili montaži unutarnje rasvjete kao sličnim.”

Naime, Potvrda o uspješnoj realizaciji Ugovora izdana od strane AD Olimpijskog centra „Jahorina“, Pale iz 2020. godine koja se prihvata kao dokaz,  ne ispunjava traženi uslov/uspješno iskustvo u realizaciji ugovora čiji su karakteri i kompleksnost isti ili sličnim onima koji se odnose na predloženi Ugovor, u iznosu ne manje od 1.200.000,00 KM sa PDV-om. Dakle, ponuđač nije ispunio uslove tražene tačkom 14.3.1 i 14.3.2.TD.

Kada  su u pitanju zahtjevi i tehničke karakteristike traženih svjetiljki prema  uslovima propisanim u tenderskoj dokumentacijom Prilog 17.,18. i 19.  Grupa ponuđača „NEXT ENERGY“ D.o.o. Banja Luka i „WS LIGHT“ d.o.o. Pale nije ispunila i zadovoljila tehničke uslove odnosno karakteristike svjetiljki tražene tenderskom dokumentacijom jer je utvrđeno da ponuđene svjetiljke NE ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije zahtjevane prilogom 17. (detaljno pojašnjenje dato u zapisniku o evalauaciji ponuda koje se dostavlja ponuđačima uz ovu odluku).

Naime, kod  Grupe ponuđača („NEXT ENERGY“ D.o.o. Banja Luka i „WS LIGHT“ d.o.o. Pale Vodeći partner /Lider/ je „NEXT ENERGY“ D.o.o. Banja Luka),  utvrđeno je nakon uvida u dokumentaciju i dostavljeni primjerak svjetiljke (TIP 1A, TIP 2 i 2A, TIP 3 i 3A, TIP 4 i 4A, TIP 5 i 5A, TIP 6, TIP 10 i 10 A, TIP 12 i  TIP 13 i 13 A) da iste ne ispunjavaju uslove iz tenderske dokumnetacije  -prilog 17. Dizajn svjetiljke nije gladak, hlađenje nije obezbjeđeno bez upotrebe ''rebara'' za disipaciju toplote, a kod svjetiljke  TIP 13 i 13 A nisu ispunjeni uslovi iz tenderske dokumentacije  u prilogu 17. – dio OPIS SVIJETILJKE. Također, za sistem daljinskog  upravljanja SeCo- Tehnička dokumentacija u ponudi nije dostavljena.

Nakon okončane evaluacije ponuda Komisija je zauzela stav kako slijedi:

Ponude Grupe ponuđača d.o.o.“MALCom“ Sarajevo i „ELMONT“ d.o.o. Bosanska Krupa i  Grupe ponuđača „NEXT ENERGY“ D.o.o. Banja Luka i „WS LIGHT“ d.o.o. Pale, nisu ispunile uslove tražene tendereskom dokumnetacijom, tačkom 14.3.1 i 14.3.2.TD.

Ponuda Grupe ponuđača „NEXT ENERGY“ D.o.o. Banja Luka i „WS LIGHT“ d.o.o. Pale nije ispunila i zadovoljila ni tehničke uslove odnosno karakteristike svjetiljki tražene tenderskom dokumentacijom jer je utvrđeno da ponuđene svjetiljke NE ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije zahtjevane prilogom 17. tenderske dokumentacije. Komisija za provođenje postupka javne nabavke je ugovornom organu  predložila da se ponude ponuđača odbace kao neprihvatljive, shodno članu 68.stav (4) tačka i) ZJN.

S obzirom na sve gore navedeno i da nijedna zaprimljena ponuda nije prihvatljiva Komisija za provođenje postupka javne nabavke je predložila Ugovornom organu da poništi postupak javne nabavke: Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa-zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete LED svjetiljkama,  iz razloga jer nijedna od zaprimljenih ponuda nije prihvatljiva, a u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Razmatrajući prijedlog Komisije, a s obzirom na konstatovano u zapisniku o evaluaciji ponuda, Ugovorni organ je  prihvatio  prijedlog Komisije da se predmetni postupak poništi.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te prеglеd i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijiumima  iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Gradonačelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje prijedloga Komisije za provođenje potupka javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila i utvrdila da ni jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu svega navedenog,  Ugovorni organ je prihvatio prijedloge Komisije za provođenje potupka javne nabavke,  a cijeneći odredbe članu 69. stav (2) tačka  d) Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da je ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva i donio odluku kao u dispozitivu

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili putem pošte u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manje od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: