Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.07.2015. 10:48

(HR) Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Vinka Sedinića, Josipa Antoljaka i Ičičkoj Ulici (Dumovec)

Izvor: Official Journal of the European Union, 14.07.2015.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2015/S 133-244808

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Zagrebački holding d.o.o.
85584865987
Ulica grada Vukovara 41
Služba(e) za kontakt: Služba za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Služba za nabavu
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: nabava.nadmetanja@zgh.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+002-0025453

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
83416546499
Folnegovićeva 1
10000 Zagreb
HRVATSKA

 

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama Vinka Sedinića, Josipa Antoljaka i Ičičkoj Ulici (Dumovec).
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Radovi
Izvođenje radova
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Grad Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Izgradnja kanalizacijske mreže u ulicama Vinka Sedinića, Josipa Antoljaka i Ičičkoj Ulici (Dumovec).
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45231300

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Točna količina predmeta nabave specificirana je troškovnikom.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. U ponudi je ponuditelj obvezan priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi pisani poziv ili položiti depozit na žiro račun Središnjeg tijela br.: HR882500009-1101216196 u iznosu od 150 000 HRK.
Ako se uplaćuje novčani polog pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude te evidencijski broj nabave Središnjeg tijela. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti valjano najmanje do 28.11.2015. godine.
Ukoliko ponuditelj jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u obliku garancije banke ono mora biti dostavljeno u izvorniku, uloženo u plastični (PVC) fascikl.
Plastični (PVC) fascikl mora biti zatvoren da se onemogući vađenje garancije banke iz fascikla te mora činiti sastavni dio ponude uvezane u cjelinu.
Plastični (PVC) fascikl u koji je uloženo jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti s vanjske strane označen – numeriran na isti način kao i ostale stranice ponude (nalijepiti naljepnicu na košuljicu koju treba numerirati na isti način kao i ostale stranice ponude).
Jamstvo mora biti bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv.
U tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti 4 slučaja za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
2. dostavljanje neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH);
3. nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona;
4. odbijanje potpisivanja ugovora.
Jamstvo za ozbiljnost ponude treba biti izdano u korist Središnjeg tijela za javnu nabavu (Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb 10 000, OIB: 85584865987).
Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, Središnje tijelo za javnu nabavu se obvezuje vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
Središnje tijelo za javnu nabavu će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.
2. Odabrani ponuditelj će Naručitelju, u roku od 15 dana od dana obostranog potpisa Ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u iznosu 10 % od ugovorene cijene radova, a u obliku neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora, s rokom važenja istovjetno trajanju ugovora.
U slučaju sklapanja Ugovora sa zajednicom ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/članovima, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10 % od ugovorne cijene radova, s rokom važenja istovjetno trajanju ugovora.
Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude, te zahtijevati naknadu cjelokupne štete koju je zbog toga pretrpio.
3. Ponuditelja se obvezuje da će naručitelju prilikom primopredaje izvedenih radova dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za period od 2 godine u vidu bjanko zadužnice u iznosu od 10 % ukupne vrijednosti ponude, potvrđene kod javnog bilježnika.
Bjanko zadužnicu treba popuniti sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN, br. 115/12), sa javnobilježnički ovjerovljenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Predujam isključen.
Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige.
Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenih i ovjerenih privremenih situacija i okončane situacije u roku 60 dana od dana ovjere situacije.
Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu prema važećim odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
Privremene situacije Izvođač ispostavlja u 4 primjeraka do 5. u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Situaciju na gradilištu ovjerava nadzorni inženjer u roku od 5 dana od dana primitka.
Situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera, Izvođač dostavlja predstavniku Naručitelja. Nesporni dio situacije, predstavnik Naručitelja će ovjeriti u roku od 8 dana od dana ovjere nadzornog inženjera i tako ovjerenu situaciju naručitelj se obvezuje platiti u roku 60 dana od dana ovjere situacije od strane predstavnika naručitelja.
Izvođač ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, prenositi na treće osobe.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ako u ovom postupku javne nabave bude odabrana ponuda zajednice ponuditelja, Središnje tijelo za javnu nabavu može poslije odabira, od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično).
Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice ponuditelja.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: — dokaz o nekažnjavanju – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— dokaz o ispunjenju plaćanja dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— istinitost podataka – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— profesionalni propust – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Pravna sposobnost:
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2015-1955
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
31.7.2015 - 10:30
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
do: 28.11.2015
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 31.7.2015 - 10:30

Mjesto:

Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, Avenija Marina Držića 4/IV.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Javni naručitelj ostavlja mogućnost primjene Pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za nove radove koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova koji su predmet ove nabave sukladno čl. 26. st. 2. t. 5. (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka).
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
10.7.2015

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: