Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje radova rekonstrukcije kotlovnice i instalacija toplotnih pumpi voda-voda i kotlova na prirodni gas u kotlovnici preduzeća BAGS Energotehnika d.d. Vogošća

Datum objave: 25.11.2022. 00:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.11.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

28715-1-3-17-3-20/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG
UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4202841370000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Jasna Mujagić
Adresa R. Dž. Ćauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-086
Faks (033) 567-177
Elektronska pošta mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba
Internet adresa https://mkipgo.ks.gov.ba/

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Druge instalacije u zgradama

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija kotlovnice i instalacija toplotnih pumpi voda-voda i kotlova na prirodni gas u kotlovnici preduzeća BAGS
Energotehnika d.d. Vogošća

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka javne nabavke je nabavka radova – Rekonstrukcija kotlovnice i instalacija toplotnih pumpi voda-
voda i kotlova na prirodni gas u kotlovnici preduzeća BAGS Energotehnika d.d. Vogošća.
Projekat podrazumijeva rekonstrukciju kotlovnice preduzeća „BAGS Energotehnika d.d. Vogošća“ (u nastavku Kotlovnica) po
principima energijske efikasnosti, što podrazumijeva instaliranje novog energetskog postrojenja za proizvodnju toplotne
energije putem toplotnih pumpi tip voda-voda i kotlova na prirodni gas. Cilj projekta jeste osiguravanje toplotnog komfora
korisnika usluga daljinskog grijanja, smanjenja potrošnje energije, smanjenje troškova za energiju kao i smanjenje emisija
stakleničkih gasova. Projektom je predviđena instalacija kombinovanog kotlovskog postrojenja unutar postojeće kotlovnice
na mazut. Trenutno su u kotlovnici smještena dva kotla na mazut, te je predviđeno da se jedan kotao zadrži kao rezerva sa
ugradnjom gorionika koji može koristiti ekstra lahko lož ulje i prirodni gas kao osnovni energent.
U okviru Projekta instalirat će se novo kotlovsko postrojenje, koje će se sastojati iz dva generatora toplote i to kotlovi na
gasovito gorivo (prirodni gas), kao i toplotne pumpe tip voda-voda.
U novoj kotlovnici je planirana ugradnja više toplotnih pumpi voda-voda, ukupne snage grijanja 1,2 MW. Kao izvor toplote
će se koristiti dostupna voda za piće iz vodovoda Vogošća, sa prosječnom temperaturom od 11°C. Pored ugradnje toplotnih
pumpi, planirana je ugradnja više kondenzacijskih toplovodnih kotlova na prirodni gas, ukupne snage 10 MW, pri čemu će
nosilac toplote biti topla voda umjesto pare, što je slučaj u postojećem stanju.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42160000-8 Kotlovski uređaji
Dodatni predmet(i) 42161000-5 Toplovodni kotlovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

2.991.452,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2991452,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BAGS Energotehnika d.d. Vogošća, ul. Igmanska b.b., 71 320 Vogošća, BiH, k.č. 2751/70, 2751/63, 2751/63 K.O. Vogošća,
općina Vogošća

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

90 % ugovorene vrijednosti Naručilac će Izvođaču plaćati po privremenim situacijama u roku od 30 dana, a 10% ugovorene
vrijednosti, Naručilac će platiti po okončanoj situaciji u roku od 30 dana

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, shodno članu 46, a kako je to propisano TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da, shodno članu 47, a kako je to propisano TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da, shodno članu 48. i 51., a kako je to propisano TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.12.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.12.2022. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo, Multimedijalna sala
Datum i vrijeme 23.12.2022. 13:30


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Communal Economy, Infrastructure, Physical Planning, Construction
and Environmental Protection
UIN 4202841370000
Contact person Jasna Mujagić
Address R. Dž. Ćauševića 1
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 562-086
Fax number (033) 567-177
Email address mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba
Website address https://mkipgo.ks.gov.ba/

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Sarajevo Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building's installation, Other building's installation

II 1.a. Title of the object of the contract

Reconstruction of the boiler room and installation of water-water heat pumps and natural gas boilers in the boiler room of
BAGS Energotehnika d.d. Vogošća

II 1.b. Description of the object of the contract

Reconstruction of the boiler room and installation of water-water heat pumps and natural gas boilers in the boiler room of
BAGS Energotehnika d.d. Vogošća


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 42160000-8 Boiler installations
Additional object(s) 42161000-5 Hot-water boilers

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
2.991.452,00

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

23.12.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 23.12.2022. 13:00
Address and place Reisa Dzemaludina Čauševića 1, Sarajevo, Multimedijalna sala

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: