Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.01.2023. 13:24

(aukcija) Izvođenje radova izrade dva šadrvana na izletištu Mačkovac

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.01.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

6898-7-3-1-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA"
BANOVIĆI
IDB/JIB 4210161100004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Adnan Golać
Adresa Alije Dostovića broj: 3
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 874-136
Faks (035) 874-136
Elektronska pošta turizam.ban@bih.net.ba
Internet adresa turizambanovici.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Banovići

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Postupak nije podijeljen na lotove iz ražloga što se radi o izradi dva istovjetna šadrvana, istih dimenzija, na istoj lokaciji.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada dva šadrvana na izletištu Mačkovac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada dva šadrvana dimenzija 5x4 m sa klupama i pečenjarom

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03419100-1 Proizvodi od građevinskog drva

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Izletište Mačkovac, Banovići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

NE

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

31.01.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.01.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Definisano u TD
Datum i vrijeme 31.01.2023. 11:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Adnan Golać
Adresa Alije Dostovića broj: 3
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 874-136
Faks (035) 874-136
Elektronska pošta turizam.ban@bih.net.ba
Internet adresa turizambanovici.com.ba
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: