Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2023. 15:21

(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji liftova na adresama Kulovića 2 i Partiotske lige 38, općina Centar

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

882-7-3-44-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO
IDB/JIB 4200296330004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aida Ibrišimović
Adresa Hiseta 13A
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-730
Faks (033) 562-731
Elektronska pošta ksfs@bih.net.ba
Internet adresa www.ksfs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

RADOVI NA SANACIJI LIFTOVA U KANTONU SARAJEVO NA ADRESAMA KULOVIĆA 2 I PARTIOTSKE LIGE 38, OPĆINA CENTAR

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

RADOVI NA SANACIJI LIFTOVA U KANTONU SARAJEVO NA ADRESAMA KULOVIĆA
2 I PARTIOTSKE LIGE 38, OPĆINA CENTAR

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45313100-5 Radovi ugradnje lifta

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?


Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

-

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao u Tenderskoj dokumentaciji
Datum i vrijeme 22.03.2023. 11:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na sanaciji lifta na adresi Kulovića 2, Općina Centar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4779,15

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kulovića 2, Općina Centar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.03.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na sanaciji lifta na adresi Patriotske Lige 38, Općina Centar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5880,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Patriotske Lige 38, Općina Centar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.03.2023. 11:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: