Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.03.2023. 11:05

(poništenje aukcije) Izvođenje radova nastavka izgradnje sportske dvorane u Potočarima, MZ Potočari

Izvor: Akta.ba, 14.03.2023.

  

     Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

BOSNEI HERCEGOVINE

GRADONAČELNIK

 

 

Broj predmeta: 13-002261/22

Brojakta: 01.1-1413ЕК-0031/23

Datum, 6. 3. 2023.. godine

Mjesto, Brčko

 

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 22/18 - prečišćen tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19 ), u skladu s članom 69. stav (2) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom komisije za javne nabavke broj: 13-002261/22 od 02.03.2023. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

 

ODLUKU O PONIŠTENjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Članl

 

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke radova na nastavku izgradnje sportske dvorane u MZ PotoČari za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, koji je pokrenut na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-002261/22 od 08.08.2022. godine, iz razloga što cijena jedine prihvatljive ponude znatno premašuje sredstva predviđena za realizaciju predmetne nabavke,što prema čl. 69. stav (2), tačka e) Zakona o javnim nabavkama predstavlja osnov za poništenje postupka javne nabavke.

 

Član 2

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002261/22 broj akta 01.1-1413EK-0023/23 od 27.01.2023.godine.

 

Obrazloženje

 

Odabrani ponuđač za realizaciju predmetne nabavke „VINKOVIĆ" Oštra Luka dopisom je obavjestio Komisiju kako nije u mogućnosti potpisati ugovor. Jedina preostala ponuda ponudača „PAPILON" Čelić znatno je premašila procijenjenu vrijednost nabavke pa se od pokretača nabavke tražilo izjašnjenje o jedinoj prihvatljivoj ponudi. Kancelarija za upravljanje javnom imovinom se u svom dopisu izjasnila da ne prihvata jedinu preostalu ponudu koja je znatno iznad procijenjene vrijednosti nabavke.Na osnovu svega gore navedenog Komisija daje preporuku da se poništi postupak javne nabavke građevinsko-zanatskih radova na nastavku izgradnje sportske dvorane u MZ Potoćari za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH iz razloga što cijena jedine prihvatljive ponude premašuje sredstva predviđena za realizaciju postupka nabavke,što prema čl. 69. stav (2), tačka e) Zakona o javnim nabavkama predstavlja osnov za poništenje postupka javne nabavke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

 

Gradonačelnik

Esed Kadrić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: