Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.03.2023. 09:53

(HR) Izvođenje radova na obnovi dionice Zabok – Krapina na pruzi r106 Zabok – Đurmanec – DG

Izvor: Official Journal of the European Union, 17.03.2023.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na željezničkoj pruzi

2023/S 055-163808

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

 

Radovi


Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

 

 

Odjeljak I: Naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: matea.radovanovic@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534653
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzinfra.hr
Adresa profila kupca: www.hzinfra.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0010954
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Željezničke usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

RADOVI NA OBNOVI DIONICE ZABOK (ISKLJ) – KRAPINA (UKLJ) NA PRUZI R106 ZABOK – ĐURMANEC – DG

 

Referentni broj: 493F/23/MRa
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45234100 Građevinski radovi na željezničkoj pruzi
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

RADOVI NA OBNOVI DIONICE ZABOK (ISKLJ) – KRAPINA (UKLJ) NA PRUZI R106 ZABOK – ĐURMANEC - DG

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45234100 Građevinski radovi na željezničkoj pruzi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Dionica Zabok (isklj) – Krapina (uklj) na pruzi R106 Zabok – Đurmanec – DG

 

II.2.4)Opis nabave:

 

RADOVI NA OBNOVI DIONICE ZABOK (ISKLJ) – KRAPINA (UKLJ) NA PRUZI R106 ZABOK – ĐURMANEC – DG

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ekonomski najpovoljnija ponuda / Ponder: ENP
Kriterij troška - Naziv: Ekonomski najpovoljnija ponuda / Ponder: ENP
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Sukladno točki 4.1. Dokumentacije o nabavi

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt obvezan je dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

 

Sukladno točkama 6.7 i 9.2. Dokumentacije o nabavi

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

Sukladno točki 9.3. Dokumentacije o nabavi

Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje se obavlja na temelju valjanog računa/mjesečnih situacija/okončane situacije izdanog po ugovoru te po uredno potpisanoj primopredaji izvedenih radova.

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

 

Sukladno točki 4.5. Dokumentacije o nabavi

Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihovog međusobnog odnosa.

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/04/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/04/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Sarajevska cesta 43, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/03/2023

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: