Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.03.2023. 13:31

(aukcija) Izvođenje radova pojačanog (investicionog) održavanja regionalnih cesta R 418b, R 435, R 435a, R 436 i R 437, te priključnih na iste i važnijih lokalnih cesta

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.03.2023.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

78-1-3-10-3-14/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO PROMETA I VEZA HNŽ/K
IDB/JIB 4227286280004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Adisa Rahimić
Adresa M. Tita 91
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 514-811
Faks (036) 514-810
Elektronska pošta ministarstvo.prometa@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9000000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

IZVOĐENJE RADOVA POJAČANOG (INVESTICIONOG) ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA  R 418b, R 435, R 435a, R 436 i R
437, TE PRIKLJUČNIH NA ISTE I VAŽNIJIH LOKALNIH CESTA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

IZVOĐENJE RADOVA POJAČANOG (INVESTICIONOG) ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA R 418b, R 435, R 435a, R 436 i R
437, TE PRIKLJUČNIH NA ISTE I VAŽNIJIH LOKALNIH CESTA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (čl 46. ZJN) dokazati da je
registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti. U tom smislu kao dokaz će se u obzir uzeti:
za ponuđače iz BIH koji su privredna društva/pravna lica: aktuelni izvod iz sudskog registra, original ili ovjerena
kopija, čiji datum izdavanja nije stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja
ponude smatra se dan/datum, koji je ugovorni organ, odredio u tenderskoj dokumentaciji kao dan/datum za prijema
ponuda). Akteulni izvod iz sudskog registra mora sadržavati sve podatke, za koje je, prema važećim propisima o registraciji,
propisano da ih takav dokument sadrži
za ponuđače čije je sjedište izvan BIH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je
izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registriran ponuđač

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne
ispuni slijedeće minimalne uslove a koji se mogu potvrditi sa dokazima iz člana 47. Zakona a to su :
a) da ima pozitivno poslovanje Izvođača u predmetnom segmentu, u zadnje tri godine, odnosno od početka
poslovanja u predmetnom segmentu, ukoliko je Izvođač registrovan, odnosno počeo sa radom u periodu manjem od zadnje
tri godine

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U svrhu dokazivanja uslova u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti (čl. 51. ZJN), ponuđači su dužni dokazati sljedeće:
a) Uspješno iskustvo i to:
- LOT1 - Da imaju uspješno iskustvo u realizaciji 3 ( tri ) zaključena ugovora o izvršenim radovima koji su predmet ove
nabavke (radovi na izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji cesta) u posljednje tri godine i to 2020., 2021. i 2022. godinu ukupne
vrijednosti 500.000,00 KM od kojih je najmanje jedan ugovor veći od 300.000,00 KM sa uračunatim PDV-om;
- LOT2 - Da imaju uspješno iskustvo u realizaciji 3 ( tri ) zaključena ugovora o izvršenim radovima koji su predmet ove
nabavke (radovi na izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji cesta) u posljednje tri godine i to 2020., 2021. i 2021. godinu ukupne
vrijednosti 400.000,00 KM od kojih je najmanje jedan ugovor veći od 250.000,00 KM sa uračunatim PDV-om;


- LOT3 - Da imaju uspješno iskustvo u realizaciji 3 ( tri ) zaključena ugovora o izvršenim radovima koji su predmet ove
nabavke (radovi na izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji cesta) u posljednje tri godine i to 2020., 2021. i 2022. godinu ukupne
vrijednosti 500.000,00 KM od kojih je najmanje jedan ugovor veći od 300.000,00 KM sa uračunatim PDV-om;

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.05.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ministarstvo saobraćaja i veza HNK, Maršala Tita 91, 88 000 Mostar
Datum i vrijeme 04.05.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Izvođenje radova pojačanog (investicionog) održavanja regionalnih cesta R-435-Konjic-Borci, R-436-Borci – Argud –
gr. RS, te priključnih na iste i važnijih lokalnih cesta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Izvođenje radova pojačanog (investicionog) održavanja regionalnih cesta R-435-Konjic-Borci, R-436-Borci – Argud –
gr. RS, te priključnih na iste i važnijih lokalnih cesta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
jedan ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3500000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalna cesta R-435-Konjic-Borci, R-436-Borci – Argud – gr. RS, te priključne na iste i važnije lokalne ceste

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Izvođenje radova pojačanog (investicionog) održavanja regionalnih cesta R-435-Borci – Ćesim, R-435a-Velika Poljana
– Potoci, te priključnih na iste i važnijih lokalnih cesta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Izvođenje radova pojačanog (investicionog) održavanja regionalnih cesta R-435-Borci – Ćesim, R-435a-Velika Poljana
– Potoci, te priključnih na iste i važnijih lokalnih cesta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
jedan ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-435-Borci – Ćesim, R-435a-Velika Poljana – Potoci, te priključne na iste i važnije lokalne cesta

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.05.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - Izvođenje radova pojačanog (investicionog) održavanja regionalnih cesta R-418b-Konjic – Lisičići – B. Polje –
Kalovljakova Luka – Solakova Kula – Milaševica – Prozor (M16.1), R-437-Ostrožac – B. Polje – Kragulja – Ljeskovik, te
priključnih na iste i važnijih lokalnih cesta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - Izvođenje radova pojačanog (investicionog) održavanja regionalnih cesta R-418b-Konjic – Lisičići – B. Polje –
Kalovljakova Luka – Solakova Kula – Milaševica – Prozor (M16.1), R-437-Ostrožac – B. Polje – Kragulja – Ljeskovik, te
priključnih na iste i važnijih lokalnih cesta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
jedan ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3500000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R-418b-Konjic – Lisičići – B. Polje – Kalovljakova Luka – Solakova Kula – Milaševica – Prozor (M16.1), R-437-
Ostrožac – B. Polje – Kragulja – Ljeskovik, te priključne na iste i važnije lokalne ceste

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.05.2023. 10:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.05.2023. 11:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Transport and Communications HNK
UIN 4227286280004
Contact person Jasminka Ćimić
Address M. Tita 91
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 514-811
Fax number (036) 514-810
Email address ministarstvo.prometa@gmail.com
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Herzegovina-Neretva Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Construction of highways, roads, airfields and
sport facilities

II 1.a. Title of the object of the contract

PERFORMING WORKS FOR THE EXTRAORDINARY (INVESTMENT) MAINTENANCE OF REGIONAL ROADS R 418b, R 435, R
435a, R 436 i R 437, AND CONNECTING, THAT IS, MORE IMPORTANT LOCAL ROADS

II 1.b. Description of the object of the contract

Performing works for the extraordinary (investment) maintenance of regional and connecting roads in Herzegovina-Neretva


Canton for a period of approximately four years (a total of 3 contracts will be concluded). After the signed annual contracts,
individual work orders will be issued for the execution of enhanced maintenance works according to the specified need of
the Order , in accordance with the Annual Plan and Program of the Ministry of Transport and Communications.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 45000000-7 Construction work

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
One framework agreement and at least one contract per year in accordance with the annual Plan and Program of the
Ministry of Transport and Communications

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 iste i važnijih lokalnih cesta na iste i važnijih lokalnih cesta Kula – Milaševica – Prozor (M16.1), R-437-Ostrožac – B. Polje – Kragulja – Ljeskovik, te priključnih na iste i važnijih lokalnih cesta LOT 1 - Izvođenje radova pojačanog (investicionog) održavanja regionalnih 1 10.04.2023.
2 LOT 2 - Izvođenje radova pojačanog (investicionog) održavanja regionalnih 1 10.04.2023.
3 LOT 3 - Izvođenje radova pojačanog (investicionog) održavanja regionalnih 1 10.04.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 iste i važnijih lokalnih cesta na iste i važnijih lokalnih cesta Kula – Milaševica – Prozor (M16.1), R-437-Ostrožac – B. Polje – Kragulja – Ljeskovik, te priključnih na iste i važnijih lokalnih cesta LOT 1 - Izvođenje radova pojačanog (investicionog) održavanja regionalnih 0 04.05.2023. 10:00
2 LOT 2 - Izvođenje radova pojačanog (investicionog) održavanja regionalnih 0 04.05.2023. 10:00
3 LOT 3 - Izvođenje radova pojačanog (investicionog) održavanja regionalnih 0 04.05.2023. 10:00
 
Address and place Ministarstvo saobraćaja i veza HNK, Maršala Tita 91, 88 000 Mostar


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: