Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.03.2023. 10:03

(poništenje aukcije) Izvođenje radova sanacije ratne džamije SELIŠTA na lokaciji Čemerno, općina Ilijaš

Izvor: Akta.ba, 16.03.2023.

   

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Općina llijaš

OPĆINSKI NAČELNIK        

 

Broj: 04/4-11-449/23

Datum: 16.03.2023.godine

 

Na osnovu člana 69. stav (1), tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22), člana 57. Statuta općine llijaš, («Služben@ novine Kantona Sarajevo», br.20/09, 46/18 ), u otvorenom postupku javne nabavke radova na sanaciji ratne džamije "Selišta" na lokaciji Čemerno- općina llijaš, Općinski načelnik je donio:

 

ODLUKU o poništenju postupka nabavke

 

Član 1.

Poništava se javna nabavka radova na sanaciji ratne džamije "Selišta",na lokaciji Čemerno -općina llijaš, na koji nije dostavljena nijedna ponuda o određenom krajnjem roku - član 69. stav (2) tačka a), Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu.

 

Član 3.

 Ova odluka objavit će se na web-stranici općine, www.ilijas.ba.

 

Obrazloženje

 Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:04/4-11-449/23, od 20.02.2023. godine. Javna nabavka je provedena otvorenim postupkom javne nabavke. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je: 17.094,12 KM. U krajnjem roku za dostavljanje ponuda do 16.03.2023.godine do 10:00 sati, za predmetnu nabavku nije dostavljena nijedna ponuda o određenom krajnjem roku.

 

Odsjek za javne nabavke, Službe za privredu i finansije, je dostavio dana 16.03.2023. godine, prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabavke radova na sanaciji ratne džamije "Selišta" na lokaciji Čemerno - općina llijaš Općinskom načelniku na usvajanje.

 

Naime u postupku predmetne nabavke nesumljivo je utvrđeno da su se stekli zakonski uslovi za poništavanje postupka javne nabavke, primjenom člana 69. stav (2) tačka a). Zakona o javnim nabavkama, zbog dokazivih razloga da nije bilo zaprimljenih ponuda u krajnjem roku.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema.

Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, u dovojjnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri, a putem Ugovornog/prvostepenog organa.

 

Akif Fazlić

Načelnik

 

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: