Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.03.2023. 13:32

(aukcija) Izvođenje radova popravke lifta u objektu Službe za hirurgiju za potrebe JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

704-7-3-65-3-92/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Marina Cvijanović
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Druge instalacije u zgradama

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nabavke nije moguće podijeliti na lotove

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Popravka lifta u objektu Službe za hirurgiju za potrebe JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50750000-7 Usluge održavanja lifta

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12100,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto (lokacija) izvođenja radova: Služba za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ na adresi Pop LJubina
bb, 74000 Doboj.
Zainteresovani ponuđači mogu prije dostavljanja ponude, uz prethodnu najavu rukovodiocu Službe za uslužne
djelatnosti Ugovornog organa Borisu Paniću, broj tel.: 066/879-135, u radno vrijeme izvršiti obilazak mjesta
izvršenja radova.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do isteka garantnog roka za predmet nabavke

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Rok plaćanja u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj 31/18) ne može biti duži od 60 dana.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a) Rješenje o upisu u sudski registar ili (Aktuelni) izvod iz sudskog registra ili posebnu izjavu ili potvrdu
nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa
predmetom nabavke.
b) Važeće Rješenje/Potvrdu izdato od strane nadležnog organa kojim je Ponuđaču dato odobrenje kao serviseru
liftova za obavljanje poslova održavanja liftova.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Dostaviti popis uredno izvršenih ugovora o izvođenju radova iz predmeta nabavke u prethodne 3 (tri) godine,
koji se dostavlja kao original dokument sačinjen, potpisan i ovjeren od strane ponuđača, čiji datum potpisa i
ovjere nije stariji od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja ponude. Popis mora biti sačinjen od ovlaštenog lica
ponuđača ili od ovlaštenog radnika, s tim da se u ponudi mora dostaviti kopija ovlaštenja. Popis mora biti u
vezi sa izvođenjem radova iz obrasca za koji se ponuđač prijavljuje, tj. ponuđač mora da dokaže da je imao uspješno
realizovane ugovore za predmetne radove.
Ponuđač mora da dokaže da je kroz maksimalno dva ugovora uspješno realizovao vrijednost od minimalno
12.100,00 KM bez PDV-a, tj. uz prethodno navedeni spisak mora biti dostavljena Potvrda o uredno izvršenim
ugovorima, koja mora sadržavati sljedeće podatke:
a) naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata;
b) predmet ugovora;
c) vrijednost ugovora;
d) vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;
e) navode o uredno izvršenim ugovorima
Ponuđač može dostaviti dokaze o realizaciji ugovora iz prethodnog stava, dostavljajući dokaze za jedan ili dva
ugovora čiji zbir nije manji od minimalno 12.100,00 KM bez PDV-a.
Dostaviti original Potvrdu ili ovjerenu kopiju čiji datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca
računajući od trenutka dostavljanja ponude.
U slučaju da se Potvrda iz objektivnih razloga nije mogla dobiti od druge ugovorne strane, vrijedi izjava ponuđača
o uredno izvršenim ugovorima, da se Potvrda iz objektivnih razloga nije mogla dobiti od druge ugovorne strane
pod uslovima i saglasno članu 48. stav 1.-3. i članu 49. ZJN BiH uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da
se takva potvrda osigura.III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

06.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.04.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Bolnica "Sveti apostol Luka", ul. Pop LJubina bb, Doboj, Uprava
Bolnice
Datum i vrijeme 06.04.2023. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo preko Portala javnih nabavki BiH

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: