Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.03.2023. 12:08

(otkazivanje aukcije) Izvođenje radova na sanaciji asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad

Izvor: Akta.ba, 27.03.2023.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA NOVI GRAD

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01-404-33/23

Datum: 27.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 3. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i 59/22), postupajući po preporuci Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda u predmetu- „Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad", objavljenog na Portalu javnih nabavki dana 10.03.2023. godine, broj obavještenja 1241-1-3-47-3-27/23, Načelnik opštine donosi

 

ODLUKU

o otkazivanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Otkazuje se postupak javne nabavke u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda u predmetu - „Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad", objavljenog na Portalu javnih nabavki dana 10.03.2023. godine, broj obavještenja 1241-1-3-47-3-27/23 izdokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli previdjeti u vrijeme pokretanja javne nabavke.

 

Član 2.

Postupak javne nabavke se otkazuje u skladu sa članom 69. stav (3) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22).

 

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici Opštine Novi Grad (www,opstina-novigrad.com), u skladu sa članom 70. stav. (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazlože nj e

Dana 10.03.2023. godine, objavom na Portalu javnih nabavki, broj 1241-1-3-47-3-27/23, pokrenut je postupak javne nabavke po otvorenom postupku za dostavljanje ponuda „Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad". Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 51.280,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Kriterijum za dodjelu ugovora je bila „najniža cijena". Na protokol ugovornog organa zaprimljene su tri ponude. Jedna od njih je ocijenjena kao neprihvatljiva jer cijena ponude prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog organa za nabavku, što je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22) i stavom Agencije za javne nabavke broj 04-02-1-2506-2/22 neprihvatljiva ponuda. 

Član 2.  (Definicije pojmova) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22) između ostalog glasi:

I) Ponuda je dokument koji podnosi ponuđač, pri čemu nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje radova, pod uslovima koje određuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda može biti:

1)prihvatljiva- koju je podnio ponuđač koji nije bio isključen u skladu sa članom 45. ovog zakona i koji ispunjava kriterije za izbor najpovoljnije ponude, te čija je ponuda u skladu sa tehničkim specifikacijama bez daje nepravilna ili neprihvatljiva;

2)neprihvatljiva - čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog organa za nabavku ili ponuda ponuđača koji ne ispunjava kriterijume za kvalifikaciju privrednog subjekta;

3)nepravilna - koja nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom ili je primljena izvan roka za dostavu ponuda ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji ili nije rezultat tržišne konkurencije ili je ugovorni organ utvrdio da je cijena ponude izuzetno niska;

Neprihvatljiva ponuda je ponuda koja prelazi procijenjenu vrijednost nabavke i u startu se odbija kao neprihvatljiva, ne unosi se u sistem za eAukciju.

Preostala dva ponuđača su ponudila istu cijenu, u okviru procijenjene vrijednosti, i obe ponude su ocijenjene kao prihvatljive. Nakon provedene e-aukcije, dana 24.03.2023., postoje dvije ponude sa jednakim najnižim cijenama, koje nije moguće rangirati, te nije moguće izvršiti ni dodjelu ugovora.

Ako je u postupku nabavke predviđena e-aukcija, članom 1. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", br. 66/16) e-aukcija je definisana kao način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, ili cijena i novih (poboljšanih) vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u informacionom sistemu e- Nabavke.

Dalje je članom 3. stav (1) Pravilnika propisano da ugovorni organ u sistem e-Nabavke unosi sve prihvatljive ponude. Takođe, propisima nije postavljen zahtjev da ugovorni organ mora da rangira ponude prije e- aukcije, već će, u skladu sa članom 1. stav (3) Pravilnika sistem, po završetku e-aukcije, to učiniti. Ponuđači nisu mijenjali cijene u toku e-aukcije, „rang lista" koju kreira sistem u situaciji kada postoji više ponuda sa istim cijenama je kreirana po automatizmu i redoslijedu unosa ponuda sa identičnim cijenama u kojoj svaka ponuda sa istom cijenom ima isti rang - a to takođe nije kriterijum za dodjelu ugovora iz tenderske dokumentacije, te se ni u ovom slučaju ne može izvršiti dodjela ugovora.

Dakle, budući da se u sistem za e-aukciju unose sve prihvatljive ponude (ponude koje ispunjavaju sve uslove i zahtijeve iz tenderske dokumentacije, u smislu člana 2. stav (1) tačka I) ZJN), i da se te ponude ne rangiraju prije unosa u sistem, već sistem rangira ponude po održanoj e-aukciji i po toj rang-listi ugovorni organ vrši dodjelu ugovora, ponude sa jednakim cijenama se unose u sistem. Nakon unošenja ponuda, sistem u kasnijim iteracijama kada ponuđači snižavaju cijene više neće dozvoliti da neko od ponuđača u sistem unese cijenu koja se u 0,01 KM poklapa sa trenutnim cijenama koje su u tom trenutku važeće u sistemu. Ali, ukoliko nije bilo izmjena cijena, i nakon e-aukcije postoje dvije ponude sa jednakim najnižim cijenama, nije moguće izvršiti dodjelu ugovora, već da je ugovorni organ primoran da otkaže postupak nabavke, a sve kako je obrazloženo u tekstu iznad. 

Imajući u vidu navedeno činjenično stanje, odnosno činjenicu da da se radi o situaciji koju ugovorni organ nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka nabavke (a ugovorni organ nije mogao predvidjeti da će ponuđači ponuditi jednake cijene), niti je na bilo koji način mogao da utiče na cijene koje ponuđači nude, a što se ima smatrati razlozima koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli previdjeti u vrijeme pokretanja javne nabavke, valjalo je odlučiti kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom sredstvu:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, u roku od 10 dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH - Filijala Banja Luka, putem ugovornog organa.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: