Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.08.2023. 09:36

(pregovarački postupak) Izvođenje radova na sanaciji krova na pristanišnoj zgradi aerodroma

Izvor: Akta.ba, 31.07.2023.

JAVNA NABAVKA RADOVA PUTEM

PREGOVARAČKOG POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA O NABAVCI

Banja Luka, jul 2023. godine

 

PREDMET NABAVKE: NABAVKA RADOVA NA SANACIJI KROVA NA PRISTANIŠNOJ ZGRADI AERODROMA

 

Broj nabavke: 993-2/23

Datum; 31.07.2023.godine

TEKTON d.o.o. za građevinrstvo, usluge i promet, Banja Luka Jovana Dučića 39 Banja Luka

 

1.POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

 

Ovim Pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće, pozivate da dostavite Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku, bez objave Obavještenja o nabavci, a za nabavku radova na sanaciji krova za potrebe ugovornog organa „Aerodromi Republike Srpske44 a.d. Banja Luka. Procedura javne nabavke se provodi u skladu sa članom 21.stav1. tačka d) Zakona i podzakonskih akata koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom do kume ntacij om.

 

1. OPŠTI PODACI

 

1.1.PODACI O UGOVORNOM ORGANU

Naziv ugovornog organa: „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka

Adresa: Mahovljani bb. 78 250 Laktaši

Identifikacioni broj: (JIB): 4400912460005

Telefon:+38751 535 214

Web stranica: www.bnx.aero

 

2.KONTAKT INFORMACIJE

2.1.Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima; Borka Maksimović, tel: +387 51 535 - 214, e-mail aflpeca:borka.maksmiovic@bnx.aero

2.2.Ponuđači se upozoravaju da ee zvaničnom korespondencijom sa ugovornim organom smatra isključivo korespondencija sa nadležnom kontakt osobom iz tačke 2.1, u protivnom drugi način korespondencije ugovorni organ ne smatra validnim.

 

3.OPŠTI PODACI O POSTUKU JAVNE NABAVKE

3.1.Vrsta postupka javne iabake: pregovaračš postupak bez objave obavještenja o javnoj

nabavci,

3.2.Vrsta ugovora: radovi

3.3Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 32.000,00 KM,

3.5.Redni broj nabavke: III-14/23,

3.6.Nabavka pokrenuta odlukom broj: 993-2/23 od 25.07.2023. godine.

 

FAZA br. 1 -. PRETKVALIFIKACIJA

DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE I DOSTAVLjANjE POČETNIH PONUDA

 

Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u fbrmi koju nalaže Ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama člana 46. , 52, Zakona o javnim nabavkama i potvrđuje da li su kandidati kompletni. pouzdani i sposobni.za izvršenje ugovora.

Ugovorni organ o fazi pretkvalifikacije sastavlja zapisnik u koji unosi sve bitne činjenice i donosi Odluku o rezultatima pretkvalifikacije, te istu skupa sa zapisnikom dostavlja kandidatčma.

 

Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni.

 

Napomena: Imajući u vidu da se radi o dokazivim razlozima krajnje hitnosti, prouzrokovanih događajima nepredvidivim zaUgavorni organ (vremenske nepogode i olujni vjetar), ponuđači tie odmah uz zahtjev za učešće dostaviti i svoju ponudu. Kandidat podnosi zahtjev za učešće sa ponudom na način i u formi koju nalaže Ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjev za učešće sa ponudom koji je pristigao od kandidata, kako bi osigurao da.su uslovi za učešće zadovoljeni.

F

AZA br. 2 - POZIV ZA DOSTAVLjANjE POČETNIH PONUDA I NA PREGOVORE

 

Pregovor se vodi sa ponuđačem uz poštivanje osnovnih principajavnih nabavki.

 

NAPOMENA: Imajući u vidu da se provodi pregovarački postupak sa jednim ponuđačem, pa ukoliko u toku pregovora ponuđač ostane pri svojoj ponudi koju je podnio uz zahtjev za učešće, tj. nedođe do promjene početne ponude, ugovorni organ tie se osloboditi obaveze slanja GToziva za podnošenje konačne ponude. Hero lie odmah nakon zaključivanja pregovora komisija dati preporuku za dodjelu ugovora priJavljenom kandidatu.

 

FAZA br. 3 -OCJENjIVANjE PONUDE:

 

Zadovoljavajuću ponudu oijenjuje Ugovorni organ. a nakon toga Ugovorni organ dodjeljuje ugovor. Kriterij za oijenu konačnnh ponuda je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

3.Nakon zaključenja pregovora Ugovorni organ šalje poziv za podnošenje konačne ponude kandidatu sa kojim je pregovarask Kandidat podnosi konačnu ponudu koju pregleda Ugovorni organ kako bi se osiguralo da je ponuda zadovoljavajuća.

 

4.SPISAK PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLjUČENIH IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG SUKOBA INTERESA

 

4.1.Nema privrednih subjekata s kojimaje Ugovorni organ u sukobu interesa.

 

5.INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

 

5.1. Tenderska dokumentacija je svim zainteresovanim kandidatima dostupna na pisani zahtjev na navedene e-mail adrese ovlaštenih kontakt osoba. Poziv za dostavu zahtjeva za učešće sa početnom ponudom i tenderska dokumentacija biće proslijeđen elektronskim putem putem e-maila.

5.2.Ugovorni organ može u svako doba izmijenstgi ili dopuniti tendersku dokumentacijui isto će biti dostupno isti dan. Izvršena izmjenaće biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

6.OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

 

6.1.Predmet nabavke su radovi na sanaciji krova, kako je opisano u Obrascu za cijenu ponude.

Oznaka i naziv iz JRJN: 45261000-4 - krovopokrivački i s njima povezani radovi.

6.2.Nabavka se provodi na osnovu Odluke b pokretanju postupka javne nabavke radova na

sanaciji krova ua potrebe Ugovornog organa, broj nabavke: 993/23 od 25.07.2023. godine.

6.3.Vrsta U govora: radovi

6.4.Procjenjena vrijednost nabavkebez uračunatog PDV-a šnosi: 32.000.00 KM

6.5.Mjesto izvođenja radova: „Aerodromi Republike Srpske” a.d. Banja J1uka, Mahovljani

bb. Laktaši - aerodromska zgrada.

6.6.Ovaj Poziv je objavljen na web stranici Ugovornog organa

 

FAZA 1.

 

7.USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

 

7.1.LIČNA SPOSOBNOST

 7.1.1.U skladu sa članom 45. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH" br. 39/14 i 59/22), Ugovorni organ u predmetnoj proceduri javne nabavke iz razloga hitnosti ne postavlja zahtjeve vezano za ličnu sposobnost kandidata.

 

7.2.SPOSOBNOST OBAVLjANjA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

 

7.2.1. Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti kandidati moraju biti' registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmetjavne nabavke.

7.2.2.   U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti. Aktuelno izvod iz sudskog registra ili neki drugi dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani, ili da obezbijede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, a koji ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana predaje ponud (pod danom predaje popude smatra se dan koji jeugovorni organ odrediou ovoj TDkao dapgum za prijem ponuda), sa svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti koja je predmet ove- nabavke.

Za ugovorni organ nije prihvatljiva ovjerena fotokopija registracije ukoliko je sama registracija starija od tri (3) mjeseca, računajući od dana predaje ponude. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Dokazi koji se dostavljaju moraju bnti originali ili ovjerene kopije.

 

7.3. SUKOB INTERESA

 

7.3.1.U skladu sa članom 52. Zakona, kao i s drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ugsoliko je kandidat koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa, ili u nekom drugom obliku. u pokušaju da izvrši uticaj na neki postuggak, ili na odluku, ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, razlozima za odbijanje, i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postugtku javne nabavke.

7.3.2.   Kandidat je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu Pismenu izjavu da nije nudio mito, niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjavaje prilogtenderskoj dokumentaciji (Aneks 4.) i mora biti ovjerena nod organa nadležnog za ovjeru dokumenata (organ upraee umi notar) , a nomnucyje je ovlašćeni zastupnik ponuđača, imu lice koga on ovlastn (u tom slučaju se punomoć mora priložttuz ponudu).

 

8.PODACI O ZAHTJEVU ZA UČEŠĆE S POČETNOM PONUDOM

 

8.1.      Način pripreme zahtjeva za učešće

8.1.1.   Kandidati snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva za učešće s početnom ponudom. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove kandidata u postupku javne nabavke. Kandidati su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće s početnom ponudom, u skladu sa zahtjevima i uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj' dokumentaciji.

8.1.2.   Zahtjev za učešće s početnom ponudom. svi dokumenti i korespondencija u vezi sa zahtjevom za učešće između kandidata i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u-BiH.

8.1.3.   Sve strane zahtjeva za učešće s početnom ponudom moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice.

8.1.4.   Zahtjev za učešće s početnom ponudom se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisan neizbrisivom tintom. Ispravke u Zahtjevu za učešće moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača. uz navođenje datuma ispravke, u suprotnom ponudaće biti odbačena.

Svi listovi Zahtjeva za učešće s početnom ponudom moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu, ili ponuda osigurana jamstvenikom.

 

8.2. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

 

8.2.1. Zahtjev za učešće s početnom ponudom treba da sadrži sljedeće elemente:

-           Popunjen Obrazac zahtjeva za učešće Aneks 1.

-. Popunjek Obrazac za ponudu koji je dat u Aneksu 2. tenderske dokumentacije;

-           Popunjen Obrazac za cijenu ponude koji je dat u Aneksu 3. tenderske dokumentacije;

-           Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona, u skladu sa Aneksom 4. tenderske dokumentacije;

-           Potpisan i ovjeren Nacrt Ugovora u skladu s Aneksom 5. tenderske dokumentacije;

-           Aktuleni izvod iz sudskog registra, ili neki drugi dokaz o regisatraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani, a kojim potvrđuju pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost Popis dokumenata predatih uz Zahtjev za učešće sa početnom ponudom - Sadržaj ponude, kako je dato u Aneksu 6.

8.2.3.   Alternativna ponuda nije dozvoljena..

8.3.      NAČIN DOSTAVLjALjA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE S POČETNOM PONUDOM

8.3.1.   Zahtjev za učešće s početnom ponudom se dostavlja u originalu, u zatvorenoj koverti na kojoj će čitko pisati „ORIGINAJ1“ Zahtjeva za učešće sa početnom ponudom“.

 

6. Zahtjev za učešće s početnom ponudom, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljen kod ugovornog organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumerggaciji. do datuma i vremena navedenog u tenderskoj dokumentaciji. Zahtjev za učešće s početnom ponudom, zaprimljen nakontog vremena, je neblagovremen i kao takav biće vraćen neotvoren ponuđaču..

 

8.3.2.   Koverta ili paket s ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa iz tačke 1.1 tenderske dokumentacije. Na koverti ponude mora biti naznačeno:

 - naziv i adresa ugovornog organa.

-           naziv i adresa ponuđača,

-           broj nabavke,

-           naziv predmeta nabavke.

-           naznaka „ne otvaraj".

FAZA 2.

 

8.4.CIJENA POČETNE PONUDE

8.4.1.   Ponuđač treba popuniti Obrazac za ponudu i Obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, u skladu sa svim podacima koji su definisani Aneksnma 2. i Z. tenderske dokumentacije.

8.4.2.   Ukupna cijena mora isto biti izražena u Obrascu za dostavljalje ponude (Aneks

2.) i Obrascu za cijenu ponude (Aneks 3). U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca prednost se daje cijeni bez PDV-a iz Obrasca za cijenu ponude,

8.4.3.   Sve cijene trebaju biti navedene u konv.ertibilnim markama (BAM).

8.4.4.   CIjena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe

bklo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu s ovim stavom.

8.4.5.   Cijena ponude se piše brojevima, kako je to predviđeno u Orascu za ponudu. Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik. ne prikazuje PDV u Obrascu za cijenu ponude i u Obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00 ili ostavlja prazno.

8.4.6.   Ponuđač može dati popust na ponudu, pod uslovom da ga iskaže posebno. kako je to definisano Obrascem za ponudu (Aneks 2.) i Obrascem za cijenu ponude (Aneks

3. Ako ponuđač ne is.kaže popust na propisan način. smatraće se da nije ni ponudio popust.

8.4.7.   Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti nakon završetka radova, i najkasnije

u roku od dana od dana prijema fakture.

8.4.8.   Ponuđena cijena radova mora uključivati sve obaveze koje su vezane za tu vrstu radova

 8.5. MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA I OTVARANjA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE S POČETNOM PONUDOM

8.5.1.   Zahtjev za učešće s početnom ponudom se treba dostaviti na adresu ugovornog organa navedenoj u tenderskoj dokumentaciji u tački 1.1.

 

8.5.2.   Rok za dostavljanje Zahtjeva za učešće s početnom ponudom je 02.08.2023.godine do 11,00 časova.

 

Zahtjev za učešće s početnom ponudom koji bude dostavljen po isteku ovog roka će biti vraćei ponuđaču neotvoren.

NAPOMENA: Zahtjev za učešće s početnom ponudom mora biti dostavljen do datuma i sata naznačenog u tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona pos-lata niti na koji način.

8.5.3.   Kada ponuđač neposredno dostavlja ponudu, izmjenu ponude. dopunu ponude ili zahtjev za odustajanje od ponude, ugovorni organ je obavezan o tome izdati pisanu potvrdu ponuđaču. Postupanje sa zaprimljenim ponudama se vrši na način propisan članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

8.5.4.   Otvaranje Zahtjeva za učešće s početiom ponudom lie izvršiti Komisija dana 02.08.2023. godine s početkom u 11,30 sati, u prostorijama ugovornog organa, na

' adresi kao u tenderskoj dokumentaciji. Ponuđači, ili njihovi ovlašćeni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju Zahtjeva za učešće s početnom ponudom.

8.6. PREGOVARANjE

8.6.1. Nakon što Ugovorni organ izvrši pregled dostavljenog zahtjeva za učešće s početnom ponudom, ponuđač će biti pozvan na pregovore o elementima svoje ponude. Provođenje pregovora s ponuđačem će se izvršiti, istog dana nakon što se otvori Zahtjev za učešće s početnom ponudom, a kako je navedeno u tački 3.6. tenderske dokumentacije

FAZA 3.

 

8.7.      PODACI O KONAČNOJ PONUDI

 

8.7.1.   Ponuda. svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u BiH. Sve etrane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su. vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja. te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenihu Obavještenju o nabavci itenderskoj dokumentacije.

 

8.7.2.   Sadržaj ponude

 

Ponuda mora da sadrži najmanje:

Obrazac za ponudu Aneks 2 ;

Obrazac za cijenu ponude Aneks 3;

• Potpisan i pečatiran Nacrt Ugovora Aneks 5 ;

8.7.3.   Način i vrijeme dostave poiuda

Ponuda se dostavlja u originalu. Ponuda, bez obzira na način dostave. mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji. do roka koji odredi Ugovorni organ.

Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve. neotvorene đe biti vraćene ponuđaču.

8.7.4.   Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, mora biti navedeno:

Naziv i adresa Ugovornog organa

Naziv i adresa ponuđača Broj nabavke

Naziv predmeta nabavke

Naznaka «NE OTVARAJ»

 

8.7.5.   Ponuđač može izmjeniti ili dopuniti svoju ponudu samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili- dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, s naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

 

8.8. CIJENA PONUDE

 

8.8.1. Ponuđač treba popuniti Obrazac za ponudu i Obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije. u skladu sa svim podacima koji su definisani Aneksima 2. p 3. tenderske dokumeitacije.

8.8.2.   Ukupna cijena mora biti izražena u Obrascu za dostavljanje ponude (Aneks 2.) i Obrascu za cijenu ponude (Aneks 3.). U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva Obrasca, prednost se daje cijeni bez PDV-a iz Obrasca za cijenu ponude.

 

8.8.3.   Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organće kao neprihvatljivu odbiti onu lonudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati. a koja nije u skladu sa ovim stavom.

8.8.4.   Cijena ponude se piše brojevima. kako je to predviđeno u Obrascu za ponudu. Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik. ne prikazuje PDV u Obrascu za cijenu ponude i u obrascu za cijenu ponude. na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00 ili ostavlja prazno.

8.8.5.   Ponuđač može dati popust na ponudu, pod uslovom da ga iskaže posebno, kako je to definisano Obrascem za ponudu (Aneks 2.) i Obrascem za cijenu ponude (Aneks 3.), Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način, smatraće se da nije ni ponudio popust.

 

8.8.6.   Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti nakon završetka radova, i najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema fakture.

8.8.7.   Ponuđena dijena radova treba uključivati sve obaveze vezane za predmetne radove.

8.8.8.   Valuta ponude

Sve cijene moraju biti izražene u konvertibilnim markama (BAM).

8.9. PERIOD VAŽENjA PONUDE

8.9.1.   Ponude moraju važiti 30 (trideset) dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžiće period važenja ponude. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatraće se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.

8.9.2.   Period važenja ponude ne može biti kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji..Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period iaznačen u tenderskoj dokumentaciji.

9. OCJENA PONUDA I OKONČANjE POSTUPKA

9.1.      KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

9.1.1.   U skladu sa članom 64. Zakona kriterij za dodjelu ugovora je:

 

10 Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

9.2.      ISPRAVKA RAČUNSKIH GREŠAKA

9.2.1.   Ugovorni organ lie ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode. ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem prihvatio ispravku u roku kojije odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne prihvati predloženu ispravku. ponuda se odbacuje.

9.2.2.   Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima:

a)         kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima. osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška:

b)         ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena kojaje navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;

v)         ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

9.2.3.   Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata. njegova ponuda se odbija. Jediničnacijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

9.3 ZAKLjUČENjE UGOVORA I PODUGOVARANjE

9.3.1.   Ugovorni organ lie dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora.

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt Ugovora u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije,

Nacrt Ugovora dat je u Aneksu 5. ove tenderske dokumentacije.

Ponuđač uz ponudu treba dostavitn potpisan i ovjeren Nacrt Ugovora.

9.3.3.   Ugovor lie se zaključiti u skladu s uslovima iz tenderske dokumentacije. prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

9.3.4.   Ponuđaču je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđač treba u Obrascu za ponudu navesti da li namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom. Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije. bez prethodne saglasnosti ugovornog organa. s. trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora. o elementima ugovora za

11

 

koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ tie obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavještenja o podugovaranju i navesti objektivne razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ može provjeriti kvalifikacije podugovarača u skladu sa članom 44. Zakona. Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu gtodugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente progšsane članom 73. stav (4) Zakona. i to:

-           radovi koje će izvesti podugovarač,

-           predmet. količinu, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova,

-           podatke o podugovaraču. i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj

transakcionogračuna i naziv banke kod koje se vodi.

9.3.5.   Gore navedeni podaci iz podugovora su osnov za diretstno plaćanje podugovaraču.

9.3.6.   Dobavljač kojemje dodijeljen ugovor snosk punu odgovornost za realizaciju ugovora.

9.3.7.   Podugovarač ne može istovremeno učestvovati u postupku javne nabavke kao ponuđač ili kao član grupe ponuđača. Ugovorni organ će u tom slučaju odbiti zahtjev za podugovaranje s takvim ponuđačem.

 

Aneks 1. - Obrazac zahtjeva za učešće

Aneks 2. - Obrazac za ponudu

Aneks 3. - Obrazac za cijenu ponude

Aneks 4. - Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona

Aneks 5. - Nacrt Ugovora

Aneks 6. - Popis dokumenata predatih uz Zahtjev za učešće sa početnom ponudom - Sadržaj

ANEKSI:

ponude

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: