Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 10:28

(poništenje) Izvođenje radova na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: Svilaj - Odžak

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

266-4-3-70-4-148/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba Melika Alajbegović
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: Svilaj - Odžak

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je: „Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A 1 dionice: Svilaj-Odžak“ oznaka CPV kod iz
JRJN: 45233139-3 Radovi održavanja autocesta.
Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1, dionica Svilaj-Odžak, izvode se u skladu sa odredbama Zakona o
cestama FBiH ("Službene novine FBiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), Pravilnika o održavanju javnih cesta („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 57/15) i Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama („Službeni glasnik BiH“, broj: 6/06) te
ostalih važećih zakonskih propisa Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, Smjernicama za projektovanje, građenje i nadzor na
cestama, te ostalim važećim propisima i standardima.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233139-3 Radovi održavanja autocesta

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u Predmjeru radova

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

dionica autoceste A1, Svilaj – Odžak

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina ili do okončanja budućeg otvorenog postupka javne nabavke za predmetne radove, u zavisnosti od toga koja
okolnost prije nastupi

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član zakona Član 21. Stav (1) Tačka d)
Vrsta ugovora Radovi

III 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Osnov za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja je član 21. stav (1) tačka d) Zakona, kada se izuzetno,
zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane događajima nepredvidivim za ugovorni organ, ne mogu ispoštovati
Zakonom utvrđeni minimalni rokovi za otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak s objavom obavještenja.

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 7. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Da

III 7.a. Broj i datum objave ex ante obavještenja o transparentnosti

Broj 266-4-3-70-6-97/23
Datum 17.04.2023. 14:55

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Postupak poništen Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, broj: JN2-03-07-1-1087-8/23 od 02.06.2023.
godine

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

02.06.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: