Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 15:23

(aukcija) Izvođenje radova rekonstrukcije dijela regionalne ceste R445 u sastavu vangradske dionice GGM-a u Zenici, od kružnog toka Bojin Vir do skretanja za industrijsku zonu Raspotočje (vangradska dionica GGM-a - Faza 01)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1417-1-3-16-3-21/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE
IDB/JIB 4218342030025
Kontakt osoba/Služba za kontakt Elmedin Bašić
Adresa Kučukovići 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-713
Faks (032) 460-702
Elektronska pošta min.prostorno@zdk.ba
Internet adresa www.zdk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Da

I 6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
 
R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE 4218342030025
2 GRAD ZENICA 4218237080009

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Nemogućnost dijeljenja predmeta javne nabavke zbog kompleksnosti građevine i kontinuiteta u građenju

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2290598,29

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R445 u sastavu vangradske dionice GGM-a u Zenici, od kružnog toka Bojin Vir do
skretanja za industrijsku zonu Raspotočje (vangradska dionica GGM-a - Faza 01)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet zajedničke javne nabavke su radovi "Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R445 u sastavu vangradske dionice
GGM-a u Zenici, u dužini L=1,25 km, dio ST 0+000,0 km (kraj kraka kružnog toka Bojin Vir) do ST 1+250,00 km (poslije
skretanja za industrijsku zonu Raspotočje) – vangradska dionica GGM-a Faza 01"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Oko 1,25km

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Zenica, reg.cesta R445 dionica Zenica-Lašva

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

06.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.09.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kučukovići 2, IX sprat, sala 906
Datum i vrijeme 19.09.2023. 13:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: