Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 14:41

(aukcija) Izvođenje radova sanacije lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići III faza

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1374-1-3-144-3-128/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218234570005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Almir Mustafić
Adresa Safvet Bega Bašagića
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 206-701
Faks (032) 206-722
Elektronska pošta opzdici@bih.net.ba
Internet adresa www.zavidovici.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zavidovići

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Nabavka predstavlja funkcionalnu cjelinu i nema potrebe za podjelom na lotove

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići III faza

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova: „SANACIJA LOKALNE CESTE ZAVIDOVIĆI-BILJAČIĆ-BRANKOVIĆI, III FAZA“, a na
osnovu potreba ugovornog organa.U okviru predmetnih radova predviđeno je sljedeće:
Radovi na dionici ceste u dužini L=100 m1. Planiraju izvesti radovi na donjem i gornjem stroju kolovozne konstrukcije i to:
Izrada donjeg i gornjeg nosećeg sloja kolovozne konstrukcije od drobljenog kamenog materijala mašinskim putem, nabavka
materijala i izrada izravnavajuće podloge, prije polaganja asfaltnog sloja kolovoza, od sitnozrne drobljene standardne
frakcije 0/4 mm i izrada asfaltnog nosivohabajućeg sloja AHNS 16 po vrućem postupku od bituminiziranog drobljenca
granulacije 0/16. Radovi na pristupnom putu u dužini L= 90 m1 i radovi na sanaciji kanala L= 90 m1.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233300-2 Građevinski radovi na temelju za autoceste, ceste, ulice i pješačke staze
Dodatni predmet(i) 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

KAO U TENEDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

73198,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOKALNE CESTE ZAVIDOVIĆI-BILJAČIĆ-BRANKOVIĆI, III FAZA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 KALENDARSKIH DANA

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ulica Mehmed Paše Sokolovića broj 9,Sala za sastanke zgrade Grada Zavidovići
, I sprat
Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: