Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 09:28

(HR) Izvođenje radova izgradnje kanalizacijske mreže naselja Škrinjari i Biribaci

Izvor: Official Journal of the European Union, 25.08.2023.

Hrvatska-Umag: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2023/S 163-511345

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

 

Radovi


Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

 

 

Odjeljak I: Naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Nacionalni registracijski broj: 56838770652
Poštanska adresa: Tribje 2
Mjesto: Umag
NUTS kod: HR036 Istarska županija
Poštanski broj: 52470
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dajana Finderle Beke
E-pošta: dajana.finderle.beke@6maj.hr
Telefon: +385 52741585
Telefaks: +385 52741557
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.6maj-odvodnja.hr
Adresa profila kupca: www.6maj-odvodnja.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0035318
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: 3700- Uklanjanje otpadnih voda

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA ŠKRINJARI I BIRIBACI

 

Referentni broj: E-MV-03/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je "Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Škrinjari i Biribaci"

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 646 293.72 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR036 Istarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Područje naselja Škrinjari i Biribaci, Grad Umag.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Škrinjari i Biribaci

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 646 293.72 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 300
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

NPOO

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Sukladno točki 4.1. DON-a

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

 

Sukladno točki 7.14. DON-a

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

Sukladno točki 7.21. DON-a

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

 

Sukladno točki 7.11. DON-a

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno točki 7.22. DON-a

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/09/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/09/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

 

Prostorije naručitelja

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Sukladno točki 7.23. DON-a

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: 6. MAJ ODVODNJA d.o.o.
Poštanska adresa: Tribje 2
Mjesto: Umag
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: