Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.08.2023. 09:36

(HR) Izvođenje radova zamjene i ugradnje mrežnih transformatora u TS Konjsko

Izvor: Official Journal of the European Union, 28.08.2023.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na podstanici

2023/S 164-519126

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

 

Radovi


Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

 

 

Odjeljak I: Naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: 3000-V-4-23@hops.hr
Telefon: +385 14545301
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hops.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0035786
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Oprema i radovi za zamjenu i ugradnju mrežnih transformatora u TS Konjsko

 

Referentni broj: 3000-V-4/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232220 Građevinski radovi na podstanici
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Ugradnja dodatnog mrežnog transformatora 400/231/(10,5) kV (400 MVA) koja se sastoji od dogradnje/proširenja stanice s transformatorskim poljem 400 kV, transformatorskim poljem 220 kV te kabelskom vezom 220 kV;

Zamjena postojeća dva mrežna transformatora novim transformatorima 400/231/(10,5) kV (400 MVA) koja se sastoji od prilagodbe postojeća dva transformatorska polja 400 kV i postojeća dva transformatorska polja 220 kV;

Zamjena postojeća dva mrežna transformatora novim transformatorima 220/115/10,5 kV (150 MVA) koja se sastoji od prilagodbe postojeća dva transformatorska polja 220 kV i postojeća dva transformatorska polja 110 kV;

Izrada izvedbenog projekta i projekta izvedenog stanja za ugradnju dodatnog mrežnog transformatora 400/231/(10,5) kV (400 MVA);

Isporuka cjelokupne opreme te izvođenje svih pripadnih građevinskih, elektromontažnih i strojarskih radova (osim isporuke, formiranja i ispitivanja novih mrežnih transformatora 400 MVA i 150 MVA na mjestu ugradnje)

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 900 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45232220 Građevinski radovi na podstanici
31682540 Oprema za trafostanice
45262400 Izrada čelične konstrukcije
45223210 Radovi na čeličnim konstrukcijama
45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

 

Ugradnja dodatnog mrežnog transformatora 400/231/(10,5) kV (400 MVA) koja se sastoji od dogradnje/proširenja stanice s transformatorskim poljem 400 kV, transformatorskim poljem 220 kV te kabelskom vezom 220 kV;Zamjena postojeća dva mrežna transformatora novim transformatorima 400/231/(10,5) kV (400 MVA) koja se sastoji od prilagodbe postojeća dva transformatorska polja 400 kV i postojeća dva transformatorska polja 220 kV;Zamjena postojeća dva mrežna transformatora novim transformatorima 220/115/10,5 kV (150 MVA) koja se sastoji od prilagodbe postojeća dva transformatorska polja 220 kV i postojeća dva transformatorska polja 110 kV;Izrada izvedbenog projekta i projekta izvedenog stanja za ugradnju dodatnog mrežnog transformatora 400/231/(10,5) kV (400 MVA);Isporuka cjelokupne opreme te izvođenje svih pripadnih građevinskih, elektromontažnih i strojarskih radova (osim isporuke, formiranja i ispitivanja novih mrežnih transformatora 400 MVA i 150 MVA na mjestu ugradnje)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo angažiranih tehničkih stručnjaka / Ponder: 10% / 10 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok opreme i radova / Ponder: 10% / 10 bodova
Cijena - Ponder: 80% / 80 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 900 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

NPOO

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

? ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi

Odredbe ove točke odnose se na ponuditelja odnosno svakog člana zajednice ponuditelja ako je primjenjivo, u kojem slučaju je gospodarski subjekt za svakog člana zajednice dužan u ponudi dostaviti zaseban popunjeni eESPD obrazac.

Odredbe ove točke odnose se i na sve druge subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti uključujući podugovaratelje na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti te gospodarske subjekte na čiju se sposobnost ne oslanja, u kojem slučaju gospodarski subjekt za svakoga dostavlja zaseban popunjeni eESPD obrazac u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, te će prihvatit kao dovoljan dokaz:

? izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, koji nije stariji od dana početka postupka nabave

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude, Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, Jamstvo za slučaj povrede posebnih uvjeta i zahtjeva nabave prema ZoTEE, Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 25/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d, Kupska 4, 10000 Zagreb

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

1. objave obavijesti o nadmetanju, u odnosu na sadržaj obavijesti ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državn komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: