Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.08.2023. 15:15

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na nužnim popravkama na objektima kolektivnog stanovanja (krovovi, fasade i liftovi) – I dio

Izvor: Akta.ba, 25.08.2023.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

Općina Novi Grad Sarajevo

Općinski načelnik

Broj: 02/12-19-17507/23

Sarajevo, 21.8.2023. godine

 

Na osnovu člana člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22) i Pravilnika o javnim nabavkama roba, vršenju usluga i ustupanju radova broj: 02/12- 45-25701/22 od 10.12.2022.godine, a na preporuku Komisije za javnu nabavku radova, Općinski načelnik donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja, krovovi, fasade i liftovi -1 dio

I

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku radova i poništava se postupak javne nabavke - Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja, krovovi, fasade i liftovi - I dio, broj obavještenja 422-1-3-190-3- 195/23 objavljeno na Portalu javnih nabavki BiH dana 27.7.2023.godine i u “Službenom glasniku BiH”- Oglasnik javne nabavke broj 54/23, obzirom da nije dostavljena nijedna ponuda u roku određenom za dostavu istih.

II

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove da ovu Odluku objavi na web stranici Općine www.iiovinradsaraievo.ba. u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Odlukom broj 02/12-19-17507/23 od 24.7.2023. godine Općina Novi Grad Sarajevo pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke - Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja, krovovi, fasade i liftovi - I dio, broj obavještenja 422-1-3-190-3-195/23 objavljeno na Portalu javnih nabavki BiH dana 27.7.2023.godine i u “Službenom glasniku BiH”- Oglasnik javne nabavke broj 54/23.

Uvidom u dostavljeni Izvještaj o radu komisije i preporuku za poništenje postupka javne nabavke utvrđeno je daje u Zapisniku o otvaranju ponuda od 17.8.2023. godine Komisija konstatovala da nije dostavljena ni jedna ponuda u roku ostavljenom za dostavljanje istih.

Na osnovu navedenog u skladu sa odredbom člana 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u đispozilivii.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za ramatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u roku od 10 (deset) dana prijema Odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

DOSTAVITI

1.         Ponuđačima u postupku

2.         Služba za zajedničke poslove

3.         Komisija za javne nabavke radova

4.         U spis

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: