Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.08.2023. 11:19

(produžetak roka) Izvođenje radova na rekonstrukciji elektroenergetskih objekata i crpnih stanica na slivu rijeke Save

Izvor: Akta.ba, 29.08.2023.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA „VODE SRPSKE" BIJELjINA

 

Broj: 01/2-4114-2/23 Datum: 29.08.2023.godine

 

Na osnovu odredbi Zakona o vodama (Službeni Glasnik Republike Srpske broj:50/06, 92/09 i 121/12), ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije elektroenergetskih objekata i crpnih stanica na slivu rijeke Save, koji je zaključen sa grupom ponuđača: d.o.o. „Kaldera Sotrapu" Laktaši + d.o.o. „Prointer ITSS" Banja Luka + d.o.o. „Ars inženjering" Banja Luka (naš broj ugovora: 01/2-9092/22 od

14.11.2022.       godine);           Aneksa br. 1 osnovnog ugovora (naš broj: 01/2-2707/23 od

28.03.2023.       godine),            Aneksa br. 2 osnovnog ugovora (naš broj: 01/2-4114/23 od 31.05.2023.godine), zahtjeva za produženje roka za realizaciju ugovora dostavljenog od strane d.o.o. „Kaldera Sotrapu" Laktaši (njihov broj: 558-1/23 od

23.08.2023.       godine),            dostavljenog mišljenja od strane osoba za praćenje realizacije ugovora (od 29.08.2023.godine), direktor Javne ustanove „Vode Srpske" donosi

 

ODLUKU

 

Član 1.

Produžava se rok za realizaciju ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije elektroenergetskih objekata i crpnih stanica na slivu rijeke Save, do 29.02.2024.    godine.

 

Član 2.

Nalaže se Odjeljenju za javne nabavke i Sektorima za održavanje objekata za odbranu od poplava za područje Gradiške;srbačko - nožičke ravni i Lijevča polja, Semberije i Posavine da realizuju ovu Odluku.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje:

Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije elektroenergetskih objekata i crpnih stanica na slivu rijeke Save zaključen je sa Izvođačem - grupom ponuđača: d.o.o. „Kaldera Sotrapu" Laktaši + d.o.o. „Prointer ITSS" Banja Luka + d.o.o. „Ars inženjering" Banja Luka (naš broj ugovora: 01/2-9092/22 od 14.11.2022.godine) sa rokom realizacije od 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Izvođač je uveden u posao dana 01.12.2022.godine. Navedeni ugovor je aneksiran do krajnjeg roka realizacije 31.08.2023.godine.

Dana 25.08.2023.godine Izvođač se obratio svojim zahtjevom za produženje roka za realizaciju ugovora za 180 kalendarskih dana zbog rekonstrukcije ukupno četiri dalekovoda od kojih dva električnom energijom napajaju crpne stanice „Matura" Gradiška i „Bajinci" Srbac, kao i dva dalekovoda od glavne trafo stanice u MZ Ostojićevo, Bijeljina, prema crpnim stanicama „Topolovac 1", „Topolovac 2", "Domuz skela" i prema crpnoj stanici „Begov put" sve na području grada Bijeljina, a kao razlog su naveli vremenske neprilike (kišne padavine koje su dovele do nakupljanja vode na dijelovima trase dalekovoda). Kao drugi razlog su naveli to što su navedene parcele zasijane žitaricama na na većem dijelu trase nije bilo moguće pristupiti dalekovodu.

Pored toga kasni se i sa realizacijom komponente 4 ugovora iz ratloga što dobavljač kasni sa svojom isporukom ozračnih ventila, gdje je prolongiran rok isporuke opreme do kraja decembra 2023.godine

Navedeni zahtjev je dostavljen osobama za praćenje realizacije ugovora koji su dali svoja pozitivna mišljenja na predlog Izvođača za produženje roka realizacije. Izvođač u svom zahtjevu traži produženje roka realizacije za 180 kalendarskih dana, na osnovu čega je ugovorni organ je odlučio da se rok za realizaciju posla produži do 29.02.2024.godine.

Ha osnovu svega naprijed donesena je odluka kao u članu 1. Ove odluke.

 

Dostaviti:

 

d.o.o. „Kaldera Sotrapu" Laktaši Sektori OOOP OdjeljenjezaJN Finansije u predmet a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: