Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.09.2023. 14:43

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane u Hrasnici, Općina Ilidža

Izvor: Akta.ba, 30.08.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA ILIDŽA

OPĆINSKI NAČELNIK

SLUŽBA ZA FINANSTJE

 

Broj: 06-11-3442/16-23 llidža, 30.08.2023. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22), postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi Filijala Sarajevo, broj: JN2-01-07-1-1814-7/23 od 17.08.2023. godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 06-113442/15-23 K od 29.08.2023.g„ općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke JN 55/23

 

I

 

Poništava se postupak javne nabavke JN 55/23 „Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane u Hrasnici, Općina llidža", iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

II

 

Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 0611-3442-4/23 od 26.06.2023. godine je poništena.

 

III

 

Ova Odluka dostavit će se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke i objavit će se na web stranici ugovornog organa u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 06-11-3442-1/23 od 05.05.2023. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke JN 55/23 „Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane u Hrasnici, Općina llidža".

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi: 6.673.000,00 KM bez PDV-a. Obavještenje o nabavci broj 888-1-3-121-3-97/23 od 08.05.2023. godine, Ispravke obavještenja o nabavci: 888-1-3-121-8-124/23 od 29.05.2023. godine i Ispravke obavještenja o nabavci: 888-1-3-121-8-139/23 od 09.06.2023. godine.

 

Ponude su blagovremeno dostavili ponuđači:

 

1.         Konzorcij RADIŠ d.o.o. I.Sarajevo, ul. Jovana Dučića 16 i GP GRADIP a.d. Prnjavor, ul. Svetog Save 28, čija cijena ponude bez PDV-a iznosi 6.672.971,39 KM

 

2.         Konzorcij DEBOS d.o.o. Sarajevo ul. Hamze Čelenke br.5 i BAUPARTNER d.o.o. Lukavac ul. Termoelektrana bb, čija cijena ponude bez PDV-a iznosi 7.306.362,43 KM

 

3.         Konzorcij AREL d.o.o. Zenica, ul. Sarajevksa 133 i ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING d.o.o. Gračanica, ul. Branilaca grada bb, čija cijena ponude bez PDV-a iznosi 6.672.884,32 KM

 

4.         Konzorcij EKO TEH d.o.o. Sarajevo, ul. Reljevska do 48 i GRADMONT d.o.o. Gradačac,

 

Ponuda navedenog ponuđača je i neprihvatljiva iz razloga što na potvrdi o uspješnoj realizaciji projekta br. 02/08-19-21005/22 SA od 10.10.2022.g. koju je dostavio član Konzorcija EKO TEH •d.o.o. nije navedeno da su radovi izvršeni odnosno rađeni od prefabrikovane AB konstrukcije kako je zahtjevano tačkom 2.4.2 Tenderske dokumentacije. Navedeni ponuđač nije ispunio uslov Tenderske dokumentacije a koji se tiče dostavljanja certifikata/atesta/kataloške dokumentacije. Ponuđač je ponudio ekvivalente samo u mašinskim instalacijama, za toplotnu stanicu (pozicija 5.2.3) ali nedostaje atestna dokumentacija za ponuđeni ekvivalent. Za poziciju 5.2.4 A Podno grijanje u estrihu- mala sportska sala, za redni broj 3. („Termika") ponuđen je ekvivalent sa manjim koeficijentom toplotnog otpora od zahtjevanog, te se ponuda kvalifikuje kao neprihvatljiva

 

Ponuda Konzorcija RADIŠ d.o.o. I. Sarajevo i GP GRADIP a.d. Prnjavor se odbacuje iz razloga jer navedeni ponuđač nije ispunio uslov Tenderske dokumentacije a koji se tiče dostavljanja certifikata/atesta/kataloškedokumentacije.

 

Naime, za „VELIKA SALA SPORTSKI POD - PARKET - stavka XIII /1." —umjesto projektovanog ponuđen je ekvivalent sportski pod - PRO ACTION THRUST. U priloženom tehničkom listu nije vidljiva debljina ponuđenog sistema sportskog poda. Za „MALA SALA SPORTSKI POD - pozicija XIII. 5 CONIPUR HG 6+2 mm" ponuđen je sportski poda tipa PAVISAN SL sa četiri različite debljine izvođenja i to : PAVISAN SL 75- 5+2 PAVISAN SL 75- 7+2 PAVISAN SL 75-9+2 PAVISAN SL 75-12+2 ali za iste nije dostavljen IHF certifikat tražen tenderskom dokumentacijom, te se ponuda kvalifikuje kao neprihvatljiva.

 

S obzirom na navedeno, ispunjeni su uslovi za poništenje postupka javne nabavke, te primjenom člana 69. stav (2) tačka d), odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Nakon pravosnažnosti ove Odluke, nalaže se Službi za komunalne poslove i infrastrukturi i Službi za finansije da u okviru svojih nadležnosti poduzmu aktivnosti sa ciljem ponovnog provođenja postupka javne nabavke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže URŽ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u trL

 

DOSTAVLJENO:

 

Ponuđačima 4x

Služba za komunalne poslove i infrasta

Kabinet Općinskog načelnika

Služba za zajedničke poslove (za objavu na WEB stranici)

a/a

 

https://www.opcinailidza.ba/uploads/files/shares/ODLUKE%202023.%20GODINA/Odluka%20o%20poni%C5%A1tenju%20postupka%20javne%20nabavke%20JN%2055-23%20(1).pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: