Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2023. 13:39

(aukcija) Izvođenje radova izgradnje II faze objekta JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Ilidža Gradačac

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

412-1-3-239-3-29/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU,
REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE ''ILIDŽA'' GRADAČAC
IDB/JIB 4209265200002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirnela Mešić Suljkanović
Adresa Hazna 44
Poštanski broj 76250 Gradačac (bhp sa)
Općina/Grad Gradačac
Telefon (035) 368-606
Faks (035) 852-301
Elektronska pošta javnenabavke@banjagradacac.com
Internet adresa www.banjagradacac.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gradačac

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

S obzirom na predmet nabavke, ne postoji potreba da se isti dijeli na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nastavak izgradnje II faze objekta JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nastavak izgradnje II faze objekta JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45215110-1 Građevinski radovi na banjama

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac, Hazna 44, 76250 Gradačac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

09.10.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.10.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala za sastanke na adresi ugovornog organa:JZU Centar za fizikalnu medicinu,
rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac
Datum i vrijeme 26.10.2023. 11:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Mirnela Mešić Suljkanović
Adresa Hazna 44
Poštanski broj 76250 Gradačac (bhp sa)
Općina/Grad Gradačac
Telefon (035) 368-606
Faks (035) 852-301
Elektronska pošta javnenabavke@banjagradacac.com
Internet adresa www.banjagradacac.com
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: