Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2023. 11:24

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na rekonstrukciji zdravstvenih ambulanti, lot 2

Izvor: Akta.ba, 27.09.2023.

27.09.2023.

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', broj: 97/16 , 36/19 i 61/21) i člana 11. Zakona o Gradu Bijeljina („Službeni glasnik RS", br. 70/12) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22) člana 71. Statuta Grada Bijeljina (''Službeni glasnik Grada Bijeljina", broj:09/17) i člana 48. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova (''Službeni glasnik Grada Bijeljina",broj: 09/23), Gradonačelnik d o n o s i:

 

O D L U K U O PONIŠTENjU POSTUPKA javne nabavke, šifra: DD-32(2 Lota)/23-Lot 2

 

I

U postupku javne nabavke radova putem Otvorenog postupka uz provođenje E-aukcije, objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 17.07.2023. godine i u Sl.glasniku BiH br. 51/23 od 21.07.2023. godine, i Ispravka Obavještenja o nabavci objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 25.08.2023. godine i u Sl.glasniku BiH br. 60/23 od 01.09.2023. godine a koja se odnosi na nabavku radova:REKONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENIH AMBULANTI LOT 1: REKONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENE AMBULANTE U AMAJLIJAMA LOT 2: REKONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENE AMBULANTE U VELIKOJ OBARSKOJ

Za LOT 2: REKONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENE AMBULANTE U VELIKOJ OBARSKOJ

ponudu je dostavio sledeći ponuđač:

1. DOO „PGP-GRADITELj" Bijeljina

 

II

Nakon razmatranja prispjele ponude ustanovljeno je da je ponuda ponuđača DOO „PGP- GRADITELj" Bijeljina neprihvatljiva jer cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog organa za nabavku i isključuju se iz daljeg postupka ocjenjivanja a sve u skladu sa Članom 2. stav l) pod 2) Zakona o j avnim nabavkama.

 

III

Na osnovu gore navedenog postupak se poništava u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

I V

Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 02-404-127/23 od 20.09.2023. godine je sastavni dio ove Odluke o poništenju postupka.

 

V

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema iste.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, a u skladu sa članom 99. ZJN.

 

V I

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Grada Bij eljina"

 

Broj: 02-404-127/23 -Lot 2

Bij eljina

Datum:

GRADONAČELNIK Ljubiša Petrović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: