Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2023. 12:21

(aukcija) Izvođenje radova prostornog uređenja mikrolokaliteta bivše kasarne Goražde I sa sanacijom i rekonstrukcijom pristupnog puta do objekata kasarne

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

802-1-3-6-3-9/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE
IDB/JIB 4245022950000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sead Džaferović
Adresa 1.slavne višegradske brigade 2a
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 222-321
Faks (038) 222-321
Elektronska pošta ksfbpk@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Bosansko-podrinjski kanton

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Obzirom da se radi o istovrsnim poslovina nepotrebna je podjela na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prostorno uređenje mikrolokaliteta bivše kasarne Goražde I sa sanacijom i rekonstrukcijom pristupnog puta do objekata
kasarne.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na porostornom uređenju mikrolokaliteta bivše kasarne Goražde I sa sanacijom i rekonstrukcijom
pristupnog puta do objekata kasarne.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233226-9 Građevinski radovi na prilaznoj cesti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

187000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

1.slavne višegradske brigade bb Goražde

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Precizirano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.10.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.10.2023. 10:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde ul. 1.slavne višegradske brigade 2a 73000
Goražde
Datum i vrijeme 24.10.2023. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne ine informacije vezane za ovaj postupak mogu se dobiti na telefon broj:038/222-321, a kontakt osoba je Sead
Džaferović.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: