Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.10.2023. 10:14

(HR) Izvođenje radova na sustavu odovodnje dijela naselja općine Ljuubešćica i naselja Sveti Ilija

Izvor: Official Journal of the European Union, 13.10.2023.

Hrvatska-Varaždin: Radovi na kanalizacijskoj mreži

2023/S 198-616496

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

 

Radovi


Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

 

 

Odjeljak I: Naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VARKOM d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39048902955
Poštanska adresa: Trg bana Jelačića 15
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Sandra Skok
E-pošta: sskok@varkom.com
Telefon: +385 42406406
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.varkom.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0042035
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

SUSTAV ODOVODNJE DIJELA NASELJA OPĆINE LJUBEŠĆICA I NASELJA SVETI ILIJA

 

Referentni broj: 17/23-MV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232410 Radovi na kanalizacijskoj mreži
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave podijeljen je u dvije grupe:

GRUPA 1 - SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA OPĆINE LJUBEŠĆICA - I faza

GRUPA 2 - SUSTAV ODVODNJE NASELJA SVETI ILIJA - etapa 2023

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 020 771.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA OPĆINE LJUBEŠĆICA - I faza

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45232410 Radovi na kanalizacijskoj mreži
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

naselje Ljubešćica

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Ukupna dužina sanitarnog kanalizacijskog cjevovoda je 10.484,00 mtIzvode se gravitacijski cjevovodi od PVC DN 315 mm cijevnog materijalaTlačni cjevovodi od PE-HD DN 90/79mm7 prepumpnih stanica na sustavu odvodnje karakteristika definiranih u ponudbenom troškovniku

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Inženjer gradilišta / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 404 937.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

SUSTAV ODVODNJE NASELJA SVETI ILIJA - etapa 2023

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45232410 Radovi na kanalizacijskoj mreži
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

naselje Sveti Ilija

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Ukupna dužina sanitarnog kanalizacijskog cjevovoda je 1.4107,00 mtIzvode se gravitacijski cjevovodi od PVC DN 315 mm cijevnog materijalaTlačni cjevovodi od PE-HD DN 90/79mm2 prepumpne stanica na sustavu odvodnje karakteristika definiranih u ponudbenom troškovniku

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Inženjer gradilišta / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 615 834.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

 

cijena ponude, stručno iskustvo Stručnjaka 1, jamstva, rok izvođenja

 

III.1.6)Tražena jamstva :

 

jamstvo za ozbiljnost ponude

jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

jamstvo za jmstveni rok

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

točka 57. DONa

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

rok izvođenja radova, jamstva

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/11/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 08/01/2024
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/11/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Varkom d.d. Varaždin, Trg bana Jelačića15

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/10/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: