Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.05.2016. 15:33

Izvođenje radova na rehabilitaciji ulica u Bosanskom Petrovcu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1151-1-3-30-3-17/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BOSANSKI PETROVAC
IDB/JIB 4263145770004
Kontakt osoba Alma Mehmedbegović-Kartal
Adresa Bosanska 110
Poštanski broj 77250 Bosanski Petrovac (bhp sa)
Općina/Grad Bosanski Petrovac
Telefon (037) 883-610
Faks (037) 881-012
Elektronska pošta opcinabp@bih.net.ba
Internet adresa bosanskipetrovac.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bosanski Petrovac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rehabilitaciji ulica u Bosanskom Petrovcu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rehabilitaciji ulica u Bosanskom Petrovcu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,05

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Teritorija općine Bosanski Petrovac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Da

III 9.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

- Ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja a u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta,obaveznoj
dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Sl.novine FBiH“, broj 48/09 i 75/09) ili ovlaštenje Ministarstva za
građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona a u skladu sa Uredbom o uređenju
gradilišta,obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju („Sl.novine USK“,broj 3/13).

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.6.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.6.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Općina Bosanski Petrovac,Bosanska 110,77250 Bosanski Petrovac

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:
-u prostorijama ugovornog organa (kancelarija broj 37) najkasnije do 13.06.2016. godine, uz prethodno dostavljeni zahtjev
za preuzimanje tenderske dokumentacije,
-upućivanjem zahtjeva putem fax-a 037/881-012 ili maila opcinabp@bih.net.ba i sve dodatne informacije mogu se dobiti na
telefon 037/883-610.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: