Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.05.2016. 13:31

Izvođenje radova na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č.br.5520/3 KO Doboj: na vodovodu i kanalizaciji, toplovodu i toplotnoj podstanici, telekomunikacijama i elektro radovi

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.05.2016.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

103-1-3-58-3-72/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB 4400016460004
Kontakt osoba Nada Katanić
Adresa Hilandarska 1
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-002
Faks (053) 236-194
Elektronska pošta javne_nabavke@opstina-doboj.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Doboj

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č.br.5520/3 KO Doboj


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č..br.5520/3 KO Doboj
LOT 1: Radovi na vodovodu i kanalizaciji
LOT 2: Radovi na toplovodu i toplotnoj podstanici
LOT 3: Radovi na telekomunikacijama
LOT 4: Elektro radovi


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.6.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt telefon 053-241-945
Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo sa Portala javnih nabavki, bez naknade.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na vodovodu i kanalizaciji

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na vodovodu i kanalizaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9806,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

25 (dvadesetpet) dana od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Doboj, ulica Kralja Petra I

VI Dodatne informacije

Kontakt telefon 053/241-945ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na toplovodu i toplotnoj podstanici

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na toplovodu i toplotnoj podstanici

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232140-5 Građevinski radovi na mreži gradskoga grijanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

77364,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

25 (dvadesetpet) dana od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Doboj, ulica Kralja Petra I

VI Dodatne informacije

Kontakt telefon 053/241-945ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na telekomunikacijama

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na telekomunikacijama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232300-5 Izgradnja i pomoćni radovi za telefonske i
komunikacione vodove

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5468,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

25 (dvadesetpet) dana od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Doboj, ulica kralja Petra I

VI Dodatne informacije

Kontakt telefon 053/241-945ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Elektro radovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Elektro radovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232200-4 Pomoćni radovi za elektroenergetske vodove

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28123,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

25 (dvadesetpet) dana od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Doboj, ulica Kralja Petra I

VI Dodatne informacije

Kontakt telefon 053/241-945

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: