Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2016. 09:18

Izvođenje radova na regulaciji Radinskog potoka

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1220-1-3-67-3-23/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BANOVIĆI
IDB/JIB 4209362820007
Kontakt osoba Mrkonjić Amir, za pitanja iz tehničkog dijela tenderske dokumentacije, tel:
035/743 409 mob. 061/ 720 452; Demirović Sead, za ostala pitanja, tel.
035/743 476, mob. 062/030 041
Adresa Alije Dostovića 1
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 743-400
Faks (035) 743-433
Elektronska pošta opcina@banovici.gov.ba
Internet adresa www.banovici.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Banovići

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Regulacija Radinskog potoka


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je Regulacija Radinskog potoka.
Radove izvršiti prema projektnoj dokumentaciji. Detaljniji opis radova, dat je u tehničkoj specifikaciji koja se nalazi u prilogu
ove tenderske dokumentacije (Aneks 9).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45246000-3 Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je grad Banovići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da bi učestvovao u ovom postupku javne nabavke ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
ove javne nabavke. S tim u vezi, svi ponuđači su dužni kao dokaz dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu
nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U cilju dokazivanja svoje tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđači su dužni dostaviti sljedeća dokumenta:
-Spisak izvršenih ugovora (najmanje tri ugovora) koji su u vezi s predmetnom nabavkom (isti ili slični), za posljednjih pet
godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo s radom prije
manje od pet godina.
-Uz spisak iz prethodne tačke, ponuđač je dužan dostaviti potvrdu/potvrde druge ugovorne strane o uredno izvršenim
ugovorima.
-Ponuđač mora dostaviti dokaze o obrazovnoj i profesionalnoj kvalifikaciji lica koje će biti odgovorno za izvođenje radova
koji su predmet javne nabavke (diplomirani inžinjer građevinarstva, sa minimalno tri godine radnog iskustva i položenim
stručnim ispitom, zaposlen u stalnom radnom odnosu kod ponuđača)

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.7.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.7.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.7.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Kao pod I 1.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ukoliko ponuđači traže obilazak mjesta izvođenja radova ili uvid u projektnu dokumentaciju, neophodno kontaktirati osobu
za kontakt (Mrkonjić Amir) radi zakazivanja termina. Sve troškove obilaska snose ponuđači.
Ponuđači koji nisu obišli mjesto ili lokaciju na kojoj će se izvoditi radovi, mogu dostaviti ponude u roku utvrđenom
tenderskom dokumentacijom.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: