Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2016. 15:22

(poništenje poziva) Izvođenje radova na investicionom održavanju Mjesnih zajednica Općine Novo Sarajevo

Izvor: Akta.ba, 09.06.2016.

Bosna i Hercegovina    

Federacija Bosne i Hercegovine             

Kanton Sarajevo             

Grad Sarajevo                  

Općina Novo Sarajevo 

OPĆINSKI NAČELNIK     

 

Broj: 02-14-610/16

Datum: 07.06.2016.god.

 

Na osnovu člana 70 stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 146 Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 35/10) i člana 200 Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH" broj 2/98), a na prijedlog Komisije za javnu nabavku. Općinski načelnik donosi

 

RJEŠENJE

o poništenju postupka javne nabavke

 

1. Poništava se postupak javne nabavke radova „Izvođenje radova na investicionom održavanju Mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo"

 

Obrazloženje

Zaključkom Općinskog Načelnika broj 02-14-610/16 od 15.04.2016.god., u otvorenom postupku, pokrenuta je javna nabavka radova „Izvođenje radova na investicionom održavanju Mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo", sa objavom obavještenja na Portalu javnih nabavki broj: 935-1-3-100-3-70/16, kao i na web stranici Općine.

Na zakazano javno otvaranje dana 03.06.2016 god. pristigle su 3 ponude: „FAIN INŽINJERING",, d.o.o. Sarajevo, SELA" d.o.o. Sarajevo i „KOLINVEST" d.o.o., o čemu je Komisija sačinila Zapisnik, te isti dostavila ponuđačima u roku od 3 dana.

Komisija za javne nabavke je konstatovala da ukupni iznosi ponuda prelaze budžetom planirani iznos za realizaciju javne nabavke radova „Izvođenje radova na investicionom održavanju Mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo".

Komisija je jednoglasno preporučila Općinskom načelniku da se u skladu sa čl.69 stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama BIH, postupak predmetne nabavke poništi.

U skladu sa naprijed navedenim ovaj Organ je i odlučio kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja dopuštena je žalba prvostepenom organu u roku od 10 dana od dana prijema istog, u pisanoj fonni.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

NEDŽAD KOLDŽO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: