Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 11:06

Izvođenje kompleksa građevinsko-montažnih radova prema Projektu - idejni projekat rekonstrukcije i sanacije objekta zgrade skladišta stalnih rezervi gotovih rafiniranih proizvoda (ulja) u Rafinerija ulja Modriča

Izvor: Akta.ba, 10.06.2016.

Broj: 4956-16

Banja Luka, 09.06.2016. godine

 

PONOVLJEN JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJA NJE PONUDA

 

"OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka u ime, za račun i za potrebe "Rafinerija ulja Modriča" a.d. raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje usluge iz predmeta javnog poziva.

 

I Predmet javnog poziva:

Izvođenje kompleksa građevinsko-montažnih radova prema Projektu - idejni projekat rekonstrukcije i sanacije objekta zgrade skladišta stalnih rezervi gotovih rafiniranih proizvoda (ulja) u „Rafinerija ulja Modriča" a.d., prema Tehničkom zadatku broj 69.3 od 16.03.2016. godine i svim ostalim prilozima koji čine sastavni dio ovog javnog poziva.

 

II Sadržaj tenderske dokumentacije

1. Javni poziv (ovaj obrazac),

2. Tehnički zadatak (5 listova),

3. Spisak obima radova (2 lista),

4. Obrazac za izradu komercijalne ponude,

5. Obrazac - podaci o ponuđaču,

6. Nacrt ugovora.

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju Zakonom propisane uslove vezane za predmet Javnog poziva, odnosno dostave dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

Napomena: Ponuđač može doći u „Rafinerija ulja Modriča" a.d. radi uvida u predmetnu uslugu i dobijanja potrebnih informacija u cilju izrade kvalitetne i kompletne ponude uz prethodnu pismenu najavu. Pisana najava se daje dva dana prije planiranog datuma dolaska a najkasnije u roku od sedam dana od datuma za dostavu ponude.

 

Obaveza izvođača radova: Nabavka materijala i izvođenje radova najviše 60 kalendarskih dana.

 

IV Sadržaj ponude:

1. Komercijalni dio ponude

- Cijena:

Jedinične cijene iskazati po jedinici mjere prema obrascu za izradu komercijalne ponude u valuti KM/EUR bez PDV-a

Ukupna vrijednost ponude izražene u valuti KM/EUR bez PDV

Komercijalnu ponudu izraditi isključivo prema navedenom uputstvu odnosno priloženom obrascu.

- Način i uslovi plaćanja:

 

doznakom na žiro račun odabranog izvođača usluge; varijanta 1 i varijanta 2 iz nacrta Ugovora,

- Dinamika i rok završetka usluge:

Pisana Izjava ponuđača da će poštovati zadane rokove izvođenja predmetnih radova definisane od strane Naručioca (60 kalendarskih dana),

- Garancija na izvedenu uslugu:

Pisana Izjava ponuđača da će predmetna usluga biti izvedena u skladu sa svim Zakonskim propisima RS, odnosno BiH iz oblasti struke. Navesti garanciju (broj dana, mjeseci, godina) ali ne kraća od 12 mjeseci od dana potpisivanja Akta izvedenih obaveza po ugovoru, Rok važenja ponude: 6 mjeseci

-Pisana Izjava ponuđača da će pri povećanju obima radova do 10% uključujući 10% zadržati isti nivo cijena i ugovorene vrijednosti.

-za ponuđače nerezidente - pisana izjava odgovornog lica ponuđača da će dostaviti ovjeren obrazac br 10 ili drugi dokument koji ima istu pravnu snagu, a tiče se izbjegavanja dvostrukog oporezivanja usluga sa državama sa kojima BiH ima potpisan bilateralni sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

2. Tehnički dio ponude

- puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa, ime kontakt osobe,

- Rješenje o registraciji firme, (ovjerena fotokopija ne starija od šest (6) mjeseci),

- Pisana izjava ponuđača da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični ili stečajni postupak (original),

-Potvrda o likvidnosti, izdata od strane poslovne banke ne starija od 8 dana od datuma podnošenja ponude,

- Lista referentnih radova u 2014/2015 godinu sa imenom kontakt osobe i telefonskim brojem,

- Licenca izdata od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za obavljanje vrste djelatnosti povezanih sa izvođenjem radova koji su predmet javnog poziva,

- Spisak inžinjersko-tehničkog osoblja koji će biti angažovani u okviru radova predviđenih projektnom dokumentacijom i Tehničkim zadatkom,

- Dostaviti Potvrdu o radnom iskustvu sa potpisom rukovodioca Izvođačke organizacije,

- Spisak opreme, mašina i mehanizama, instrumenata koji će se koristiti tokom izvođenja radova,

- pisana Izjava ponuđača da će poštovati dinamički plan Naručioca,

- pisana Izjava ponuđača da će se pridržavati svih Zakonskih propisa koji regulišu predmetnu oblast,

- pisana Izjava odgovornog lica ponuđača da je saglasan sa nacrtom ugovora koji je sastavni dio tenderske dokumentacije,

- Ispunjen obrazac - podaci o ponuđaču (original).

- Učesnici nerezidenti:

 

Nerezidenti koji obavljaju poslove vezano za predmet tendera

Nerezidenti koji obavljaju poslove vezano za isporuku, montažu i servis mašina ili izvođenje usluge ne moraju posjedovati radnu dozvolu ukoliko njihov rad ne traje duže od 30 (trideset) dana neprekidno, ni duže od ukupno 3 (tri) mjeseca godišnje sa prekidima.

Kategorije ovih stranaca mogu raditi u BiH na osnovu potvrde o prijavi rada tokom važenja vize ili prethodno odobrenog boravka. Potvrdu o prijavi rada, na zahtjev stranca, izdaje organizaciona jedinica Službe za strance prema mjestu obavljanja poslova.

Ukoliko realizacija predmeta ovog Javnog poziva zahtjeva poslovni angažman u BiH duže od 30 dana neprekidno ili duže od 3 mjeseca sa prekidima, nerezidenti su obavezni:

  1. Osnovati sopstveno pred uzeće u BiH, koje bi se moglo baviti unutrašnjom i međunarodnom trgovinom ili izvršenjem određenih usluga, ili
  2. Potpisati ugovor sa Agentom punomoćnikom, a koji je rezident u BiH, koji će u svoje ime vršiti uvoz opreme i izvršavati usluge koje se odnose na realizaciju predmetnog posla.

 

V Uputstvo Ponuđaču

- Ponuda treba da glasi na „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča. Adresa dostave ponude je „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka,

- Sa najpovoljnijim ponuđačem „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča će zaključiti Ugovor kojim će se precizno definisati obaveze Izvršioca usluge i Naručioca,

- Mjesto izvršenja usluge: „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča, Vojvode Stepe Stepanovića 49, 74480 Modriča.

 

VI  Potvrda učešća kandidate

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na Tenderu do 14.06.2016. godine uključujući i 14.06.2016. godine do 15,00 časova na e-mail adresu: nabavka.modrica@optimagrupa.net

 

VII Postavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, u zapečaćenoj koverti.

Svi listovi ponude moraju biti uvezani, numerisani i ovjereni pečatom ponuđača na poslednjoj stranici - na poleđini (za pravna lica), i potpisani od strane ponuđača ili lica koje on ovlasti na osnovu punomoći.

 

Molimo odvojeno kovertirati komercijalni i tehnički dio ponude, zatim i jednu i drugu ponudu za pa kovati u treću kovertu i na poleđini navesti Vašu adresu.

 

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte u zatvorenim kovertama na adresu:

"OPTIMA Grupa" d.o.o.

Kralja Alfonsa XIII br. 37a

78000 BANJA LUKA

 

sa naznakom „NE OTVARATI - Ponuda za uslugu: Izvođenje kompleksa građevinsko- montažnih radova prema Projektu - idejni projekat rekonstrukcije i sanacije objekta zgrade skladišta stalnih reiem gotovih rafiniranih proizvoda (ulja) u „Rafinerija ulja Modriča" a.d." 

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 16.06.2016. godine, do 12,00 časova

Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude.

Ponude dostavljene nakon navedenog roka smatraće se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

 

VIII Ocjena ponuda

Ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno informisani.

 

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a ta kode i proglasiti Javni poziv nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

 

Kontakt osoba za tehnička pitanja u „Rafinerija ulja Modriča" a.d.:

Borislav Kojić

Rukovodilac skladišta

tel, +387 (0)53 822 328

mob. +387 (0)65 331 148

e-mail: borislav@modricaoil.com

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Branimir Vujić

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

tel. +387 (0)53 822 354

mob. +387 (0)65 659 948

e-mail: branimir@modricaoil.com

 

Branka Jaćimović

Načelnik Uprave za nabavku

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: