Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 11:38

(poništenje poziva) Izvođenje radova na sanaciji stana u vlasništvu Grada Doboja u ulici Jug Bogdana u Doboju

Izvor: Akta.ba, 14.06.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

 

Broj:02-404-1-342/16

Datum:09.6.2016.

 

Na osnovu člana 69. stav 1, tačka b), te stava 2. tačka e), na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 47/16 od 01.6.2016. godine, u postupku javne nabavke — Izvođenje radova na sanaciji stana u vlasništvu Grada Doboj u ulici Jug Bogdana u Doboju, gradonačelnik je d o n i o

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke — Izvođenje radova na sanaciji stana u vlasništvu Grada Doboj u ulici Jug Bogdana u Doboju, iz razloga što su cijene primljenih ponuda znatno veće od sredstava obezbijeđenih u budžetu za predmetnu nabavku.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.graddoboj.org istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z lo ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02/404-1-255/16 od 12.5.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 8.800,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 103-7-3-59-3-73/16 poslano je na objavljivanje dana 23.5.2016. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 23.5.2016. godine.

Komisija za ja vnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 06/404-1-37/15 od 30.1.2015. godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 01.6.2016. godine preporuku o poništenju predmetne nabavke.

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda ei ocjenu kvalifikovanosti ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;

- da je blagovremeno zaprimljena 2 ponuda;

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda; 

Ponude ponuđača „ Proda - mont" d.o.o. Doboj i „Energotehnika" d.o.o. Doboj nisu prihvatljiva iz razloga što su cijene ponuda znatno veća od sredstava obezbijeđenih u budžetu za predmetnu nabavku.

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 8.800,00 KM, a cijena ponude ponuđača „Proda - mont" d.o.o. Doboj iznosi 9.211,55 KM bez PDV-a i cijena ponude ponuđača „Energotehnika" d.o.o. Doboj iznosi 10.064,78 KM bez PDV-a.

Nadalje, u postupku ocjene provedenog postupka, gradonačelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Gradonačelnik Obren Petrović s.r.

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

1.            „Proda — mont"d.o.o. Doboj

2.            „Energotehnika" d.o.o. Doboj

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: