Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji dijela objekta bivše Laboratorije-adaptacija prostora u svrhu audio-vizuelnih prezentacija i sanaciji dijela objekta Upravne zgrade-adaptacija prostora u svrhu privremenog smještaja biblioteke

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 14, 25.02.2013

MEMORIJALNI CENTAR
SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I
MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995.
GODINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 468-1-3-1-12/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i
mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine
Kontakt osoba: Hajrudin Džanić
Adresa:Potočaribb
Poštanski broj: 75433
Opština/Grad: Srebrenica
IDB/JIB: 4402797840004
Telefon: 056440045
Faks: 056440874
Elektronska pošta(e-mail):mcentar@teol.net
Internet adresa(web):www.potocarimc.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na: a) Sanaciji i adaptaciji prostora dijela objekta
bivše Laboratorije-adaptacija prostora u svrhu audio-vizuelnih
prezentacija; b) Sanaciji i adaptaciji prostora dijela objekta Upravne
zgrade-adaptacija prostora u svrhu privremenog smještaja
biblioteke; u sklopu izgradnje II faze Memorijalnog centra
Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida
iz 1995. godine, Srebrenica, Potočari bb., općina Srebrenica -
ponovljeni postupak nabavke.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tehničkoj specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
407.640,13
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i
mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica, Potočari bb.,
općina Srebrenica.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
75 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 27.3.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 27.3.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.3.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Srebrenica, Potočari bb.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE:
Počev od 25.02.2013. godine od 9-15 sati, na adresi ugovornog
organa, uz pisani zahtjev za izdavanje tenderske dokumentacije,
koji se može dostaviti lično ili putem faxa broj 056/440-874, ili na
zahtjev ponuđača putem poštanske pošiljke, bez plaćanja naknade
za tendersku dokumentaciju. Zainteresovani ponuđači imaju pravo
uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je preuzmu.
Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih
radova provede u skladu sa članom 11. Zakona o javnim
nabavkama BiH.
(M1-A-2607-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: